جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جاجرم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مقصودى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19