بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بجنورد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 72
شفيع ابادى محمد مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
رضائى ميلاد انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمتى نازنين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
عابدى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رازى الهام ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 9سال از چهارم دبستان 154
باغچقى موسى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 36
عاكف حميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ضميرى بيدارى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
مينوئى بهاره هنر طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسحاقى پرنيا زبان زبان وادبيات ژاپني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
فياض عليرضا انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 48
عسگرى مقدم رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 44
عطائى ذوالفقارى هستى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
افشين محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 52
عطاران آرش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 50
هنرخواه ايمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 59
حاتمى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
دارنده محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 32
رحمانى سعيد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
باقرنژاد سيدسروش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
منظورى سجاد انسانی روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال از سوم دبيرستان 29
قزوينى سبحان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 59
بابائى خطاب على رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 52
هجرتى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 60
قدرتى فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 72
رنگى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
بى ريا سيده زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 57
نقويان فرزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 26
بديعى هنر نقاشي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 28
نديمى هنر فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 18
اسپيدان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 73
شجاعى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
براتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 66
تيمورزاده تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 60
قريشى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 20
سعيدى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
وطنى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 70
پيرآور تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 58
دهقان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 67
اكبرزاده تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 6سال از دوم راهنمايي 100
رحمانى ينگه قلعه تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
مهجورى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 40
آرميده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 89
پورهاشمى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
جهان پناهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
نورى تجربی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 56
افشين انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
مرادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 71
ايزانلو انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 33
اسكندريان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 38
سجادى مطلق انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 23
نوذرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
هاشمى تبار ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 37
زاهدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 41
پورآبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 49
رحيمى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 29
محمدزاده انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
ساجدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدالله آبادى تجربی زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
يزدانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 43
رحيمى ثانى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
نيستانى ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
قنبرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 63
طالب زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 40
حيدرى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 4سال از اول دبيرستان 54