سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سرابله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قنبرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 83
زيبايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 36
روشنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 45
اسماعيلى راد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 45
رحيمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
جليليان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 10
نظرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 18
اله پناه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
ه ابراهيمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 43
قاسمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 57
قنبرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 35
حق نظر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 45
عزتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 11
صفرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسفنديارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 56
عباسى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 40