اركوازملكشاهي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اركوازملكشاهي

بشيرى سجاد

بشيرى سجاد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
منقد منفرد سجاد

منقد منفرد سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت ملکشاهي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
تاوانه

تاوانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاصى

خاصى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ارغند

ارغند

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت مهران

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
طرفه ئيان

طرفه ئيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت ملکشاهي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
منتى

منتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
تيلا

تيلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرخى مقدم

فرخى مقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پيلى بگ

پيلى بگ

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اندوز

اندوز

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
تخجم

تخجم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پيرى

پيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
طمرى

طمرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هواسى تك

هواسى تك

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
داغرى

داغرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اقبال زاده

اقبال زاده

حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اقبال زاده

اقبال زاده

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

گياه پزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بيگ محمدى

بيگ محمدى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اقبال زاده

اقبال زاده

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی