اركوازملكشاهي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اركوازملكشاهي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بشيرى سجاد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 38
منقد منفرد سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 62
تخجم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 74
كريمى انسانی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 60
طمرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 4سال از اول دبيرستان 78
هواسى تك تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 35
داغرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
عسكرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 84
اقبال زاده تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 37
دلاورى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 59
بيگ محمدى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 18