دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهلران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضايى راضيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 24
خزايى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 65
رضائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 53
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 46
ميرزائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 12
آبسالان تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 51
محمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 39
رضاپور انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 31