آبدانان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آبدانان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پناهى انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 42
برفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 74
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال از اول راهنمايي 94
سليمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 69
روشنى مقدم انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صيدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهشتى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 33
عبدالهى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال از دوم دبيرستان 40
گندمى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 20