دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دره شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كرمشاهى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
يادگارى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 77
كاظمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 50
يارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 71
مكه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 97
عزيزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 43
صاحبى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 58
عموزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال از دوم دبيرستان 63
سراجى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينى وند تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
اروانه انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
خسروى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 24