بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندر کنگ و چارک

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سبيلى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 61
برنوسى محمد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
قائدى پور مصطفى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 69
برترى محمد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
بحرى محمد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
جلالى عبدالرحمن ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
كريمى لنگه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 78
هاشمى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرج انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 55
خسروانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 17
دوزنده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
شيخى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
انصارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
كمالى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 23
خوش نشين تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 32
باقرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 20
محمودى خميرى پور زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
درادورا ریاضی حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 34
گودرزى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 22
شكارچى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 53
بالش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 19
دوست هنر باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 32
ارجنه انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 46
صديقى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 67
فعله زاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 3سال از دوم دبيرستان 19
صديق ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 27
محسنى نژاد ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 4سال از اول دبيرستان 72
مدنى زاده انسانی حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 29
خرم روز ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 15
دست باز تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 37
ژوبين پرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 14
شهدادى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحيم پور انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
فر ج انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 40
اصل ربيعى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 16
امام زاده اى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 3سال از دوم دبيرستان 11
زارعى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودزهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
هوشمند تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26
قهرمانى تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 71
حبيب پور تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 46
دربه انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
عبدلى تجربی شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 41
تموك تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال از دوم دبيرستان 22
مسيحى تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10