حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر حاجي آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
افروغ تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
بهزادى شهربابك ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرشكار پور تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 64