قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قشم

ترخوانه محمدامين

ترخوانه محمدامين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سفارى عبدالله

سفارى عبدالله

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دريانورد احمد

دريانورد احمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قايد مجيد

قايد مجيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معصوم نصرى زهرا

معصوم نصرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيك بخت

نيك بخت

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بازرگانى

بازرگانى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بنى عامريان

بنى عامريان

عکاسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
سلمانى نژاد

سلمانى نژاد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نژاد پاسه لار

نژاد پاسه لار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تيماس پور

تيماس پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت ميناب

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مشتاقى

مشتاقى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كلاهى صلغى

كلاهى صلغى

مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابهجى عزآبادى

ابهجى عزآبادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كارگرشاكر لنگرودى

كارگرشاكر لنگرودى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاوند

خاوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابوصلخى

ابوصلخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سرودى گلستانى

سرودى گلستانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خرم

خرم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جوينده

جوينده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تفت

تفت

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وهابى

وهابى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرغت

فرغت

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دريائى صلغى

دريائى صلغى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فولادى

فولادى

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مينابى زاده

مينابى زاده

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گورانى

گورانى

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شريف

شريف

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افتاده

افتاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد درختى

محمد درختى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شليل احمدى

شليل احمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آرزويى

آرزويى

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مدرسى زاده

مدرسى زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرداسنگى

مرداسنگى

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مدنى

مدنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بازماندگان

بازماندگان

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباس صيادى

عباس صيادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قويدل صلخى

قويدل صلخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دريانورد

دريانورد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آزاد دولابى

آزاد دولابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دريانورد

دريانورد

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيهانى

كيهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحى دولابى

صالحى دولابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آور

آور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيمى چاهويى

رحيمى چاهويى

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خواجوئى

خواجوئى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی