قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قشم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ترخوانه محمدامين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
دريانورد احمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
قايد مجيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 54
معصوم نصرى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
نيك بخت ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
بازرگانى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 24
سلمانى نژاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 18
هاشمى ریاضی روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مشتاقى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلاهى صلغى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
توكلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 40
ابهجى عزآبادى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 48
هاشمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 34
قادرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 21
كارگرشاكر لنگرودى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 22
رشيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
سرودى گلستانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 56
رحيمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاكرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيلى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 57
نادرى تجربی روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 36
صداقت تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 44
وهابى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 62
فرغت انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
فولادى انسانی مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26
رحيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 15
مينابى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 16
قبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 58
گورانى انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
كريمى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمد درختى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
شليل احمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 28
آرزويى انسانی مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 24
مدرسى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 17
انصارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز(محل تحصيل آباده) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرداسنگى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 14
فلاحى ریاضی امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
مدنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 15
طالبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 37
شهبازى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 54
عباس صيادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 5سال از سوم راهنمايي 72
نادرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 55
دريانورد انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 17