رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودان

عمارى

عمارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رستمى عليرضا

رستمى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
درويشى سميه

درويشى سميه

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ركن الدينى فاطمه

ركن الدينى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت جاسک

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت ببستک

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باستانى

باستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زارع مهرانى

زارع مهرانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زندانى نژاد

زندانى نژاد

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسپيد

اسپيد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بناوند

بناوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
پروزى

پروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جاويدان

جاويدان

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملايى

ملايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
افراسيابى

افراسيابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اريش

اريش

مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رويان

رويان

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اكبريان

اكبريان

مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صوغانى

صوغانى

فيزيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
روشى

روشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پوردهقان

پوردهقان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چملى زاده

چملى زاده

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دمى پور

دمى پور

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سالارى دمى

سالارى دمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
داورى

داورى

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامشاپور

غلامشاپور

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معروفى

معروفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفايى دهبارز

صفايى دهبارز

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
رحمانى پناه

رحمانى پناه

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آهار

آهار

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مريدى

مريدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى نسب

جعفرى نسب

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كهورى زاده احمدى

كهورى زاده احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هيزبندگانى

هيزبندگانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قارى زاده برنطين

قارى زاده برنطين

مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
چملى زاده

چملى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شمس الدينى

شمس الدينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بمانى

بمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رئيسى پور

رئيسى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

9سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبرى

رنجبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رهگشاى

رهگشاى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جاودان

جاودان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سليم پور

سليم پور

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رامشگر

رامشگر

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رعنايى زاده

رعنايى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ضميرى

ضميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كهورى زاده احمدى

كهورى زاده احمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرهادنسب

فرهادنسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
غلام زاده غيبى

غلام زاده غيبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شايسته فرد

شايسته فرد

علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جاودان

جاودان

زمين شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

شيمي محض|دانشگاه جيرفت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اقيانوس شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجب زاده

حاجب زاده

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی