بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرعباس

سالارحسينى على

سالارحسينى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
سليمى احمد

سليمى احمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نيكوبر

نيكوبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابد محمد

عابد محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بلند مرضيه

بلند مرضيه

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
معينى پور مهديس

معينى پور مهديس

نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اخگرزاد على

اخگرزاد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسم محرابى محدثه

قاسم محرابى محدثه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صابرى سينا

صابرى سينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
برازنده مريم

برازنده مريم

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پورحسن لنگى حميد رضا

پورحسن لنگى حميد رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
كاتبى اميرحسين

كاتبى اميرحسين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عشرتى

عشرتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهورى حبيب آبادى فاطمه

مهورى حبيب آبادى فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كلانترى كيانا

كلانترى كيانا

نقاشي | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
راشدى محمد رئوف

راشدى محمد رئوف

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

10سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
احرارى سعيد

احرارى سعيد

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رضائى نازنين

رضائى نازنين

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
باغى اميرمسعود

باغى اميرمسعود

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحيم زاده شهسوارى

رحيم زاده شهسوارى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ميرشكارى

ميرشكارى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صابر تجن گوكه على

صابر تجن گوكه على

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
زمردى

زمردى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

9سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
صادقى گوغرى

صادقى گوغرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بندرعباس

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دريائى سروش

دريائى سروش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ابراهيمى مرضيه

ابراهيمى مرضيه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهور محمدجواد

بهور محمدجواد

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خليل پور سيده هانيه

خليل پور سيده هانيه

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بشام ايوب

بشام ايوب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خالصى مريم

خالصى مريم

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلاليان فر فاطمه

جلاليان فر فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عامرى سياهويى عرفان

عامرى سياهويى عرفان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مراديانى فائزه

مراديانى فائزه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آخوندى ابوالفضل

آخوندى ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهرابى معز آبادى صالح

مهرابى معز آبادى صالح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طهماسبى ارشلو

طهماسبى ارشلو

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى رضا

حسينى رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرى لنگه آريا

باقرى لنگه آريا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

9سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
درياييان فاطمه

درياييان فاطمه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صابرى ء امير عباس

صابرى ء امير عباس

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يعقوبى اميررضا

يعقوبى اميررضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ارم

ارم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رودساز محمد

رودساز محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
گودرزى ياسمن

گودرزى ياسمن

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صادقى اميرحسين

صادقى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
افضل پور على

افضل پور على

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن زاده مازيار

حسن زاده مازيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدى نسب امير

احمدى نسب امير

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عليمحمدى مهدى

عليمحمدى مهدى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
توكلى عبدالله

توكلى عبدالله

علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
موسوى سيده محدثه

موسوى سيده محدثه

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صمدپور على

صمدپور على

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رايج الهام

رايج الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزاده عماد

ميرزاده عماد

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ترابى عليرضا

ترابى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تنها

تنها

مهندسي برق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نور افشان

نور افشان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبدى پور كوويى

عبدى پور كوويى

ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 30 آزمون

هنر
سليمانى

سليمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ماكويى

ماكويى

نقاشي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
پاسلارى

پاسلارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصورى نژاد

منصورى نژاد

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كوه گرد

كوه گرد

معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
ايرانپور

ايرانپور

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
هوشمند

هوشمند

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشفق

مشفق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حمزه پور

حمزه پور

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت رودان

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يكتاپور

يكتاپور

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عامرى سياهويى

عامرى سياهويى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صيادفعال

صيادفعال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نورى زاده تازيانى

نورى زاده تازيانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيمى دزفول

ابراهيمى دزفول

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى زاده كوئى

عسكرى زاده كوئى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى اطهرء

محمدى اطهرء

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خندستان

خندستان

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گلرنگ

گلرنگ

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سميعى نژاد

سميعى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زرگرنيا

زرگرنيا

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مطورى

مطورى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد حسينى

محمد حسينى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت ميناب

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بندرعباس

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ماندگارى

ماندگارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت ميناب

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
احمدى ء

احمدى ء

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
راسته

راسته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
لقمانى

لقمانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامى سعادت آبادى

بهرامى سعادت آبادى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دمى زاده

دمى زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خياطيان

خياطيان

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيژنىء

بيژنىء

مديريت بازرگاني | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
معتمد قشمى

معتمد قشمى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی