خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خورموج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارع على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32