بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندر دير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سيدرضايى امين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 51
نبى زاده سيدمحمد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
بازدار انسانی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلبى اصل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 30
باقرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 39
حسينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 40
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 11
تشانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
بردستانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
باربرز ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 45
احمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 4سال از اول دبيرستان 61
دوراهكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال از سوم دبيرستان 23
ظفرى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
خناسيرى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 40