بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندر دير

سهولى جواد

سهولى جواد

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سهولى محمدامين

سهولى محمدامين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سيدرضايى امين

سيدرضايى امين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نبى زاده سيدمحمد

نبى زاده سيدمحمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گل چين منصور

گل چين منصور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غريبى زهرا

غريبى زهرا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دراهكى

دراهكى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مختارزاده

مختارزاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كلبى اصل

كلبى اصل

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بحرينى نژاد

بحرينى نژاد

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بحرينى

بحرينى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شكرى الوار

شكرى الوار

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تشانى

تشانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
انجم روز

انجم روز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بردستانى

بردستانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعيلى كوشا

اسماعيلى كوشا

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

7سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
باربرز

باربرز

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
بحرانى

بحرانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دوراهكى

دوراهكى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دراهكى

دراهكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاهرى

قاهرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ده بوده نژاد

ده بوده نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خناسيرى

خناسيرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عساكره

عساكره

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي محض | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آبك

آبك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورات

پورات

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزاده

آزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی