بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوشهر


كرم پور كللى

كرم پور كللى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رهبانى محمدصادق

رهبانى محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت گناوه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غضنفرى محمدامين

غضنفرى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خيابانى مهديه

خيابانى مهديه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قربانى عليا على

قربانى عليا على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خيابانى مرضيه

خيابانى مرضيه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرسى سيد قاسم

بهرسى سيد قاسم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفارى محمد

غفارى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشنود

خوشنود

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسلوبى خواه

اسلوبى خواه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت قدس بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورغلام

پورغلام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنگويى

زنگويى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفر نژاد

مظفر نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حمزوى فرد

حمزوى فرد

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بصرى

بصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزى پوده

نوروزى پوده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت ديلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روا

روا

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آورند

آورند

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى اصل

باقرى اصل

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قحطان

قحطان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر دهقان

رنجبر دهقان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ماهينى

ماهينى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بردبار

بردبار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خرم

خرم

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ماندگار

ماندگار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهنام راد

بهنام راد

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشت پورى

دشت پورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هژبرنژاد

هژبرنژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گشتاسبى

گشتاسبى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روان بد

روان بد

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روانان

روانان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گرگين

گرگين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چمن رو

چمن رو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشتى زاده

دشتى زاده

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آزادمهر

آزادمهر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ديانت

ديانت

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخترانى

اخترانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ريشهرى

ريشهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى مطلق

احمدى مطلق

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چراغ پور

چراغ پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نژادحسينى

نژادحسينى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى زاده

سليمانى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمالى

شمالى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريشهرى

ريشهرى

شيمي محض | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مومنى پور

مومنى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شبانكاره

شبانكاره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چراغ پور

چراغ پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنده بودى

زنده بودى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك نام

نيك نام

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زمين شناسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی