بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوشهر


خليلى عليرضا

خليلى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
سيدحسينى سيدعلى

سيدحسينى سيدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى آرين

احمدى آرين

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاسمى نيما

قاسمى نيما

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دليرپور مهسا

دليرپور مهسا

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تيمار قنبر

تيمار قنبر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فانوسى

فانوسى

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرشادپور اميررضا

فرشادپور اميررضا

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آئين

آئين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شوركى

شوركى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فولادى هليله

فولادى هليله

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تل اشكى

تل اشكى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تنگستانى

تنگستانى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غفارى فرد

غفارى فرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رفيعى پور

رفيعى پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شنبدى

شنبدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قديرى نژاد

قديرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيرومند

نيرومند

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سالك نژاد

سالك نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زنگويى

زنگويى

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تنگ ارمى

تنگ ارمى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی