بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوشهر

خليلى عليرضا

خليلى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كرم پور كللى

كرم پور كللى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سيدحسينى سيدعلى

سيدحسينى سيدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى آرين

احمدى آرين

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاسمى نيما

قاسمى نيما

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دليرپور مهسا

دليرپور مهسا

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رهبانى محمدصادق

رهبانى محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تيمار قنبر

تيمار قنبر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت گناوه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غضنفرى محمدامين

غضنفرى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانزاده بيركى زهرا

خانزاده بيركى زهرا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
خيابانى مهديه

خيابانى مهديه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قربانى عليا على

قربانى عليا على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عوضى زينب

عوضى زينب

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خيابانى مرضيه

خيابانى مرضيه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فانوسى

فانوسى

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پناهى دوست ريحانه

پناهى دوست ريحانه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بهرسى سيد قاسم

بهرسى سيد قاسم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرشادپور اميررضا

فرشادپور اميررضا

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شوقى مجرد

شوقى مجرد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
غفارى محمد

غفارى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشنود

خوشنود

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آئين

آئين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
شوركى

شوركى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فقيه

فقيه

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميركى

ميركى

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسلوبى خواه

اسلوبى خواه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت قدس بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصيحت كن

نصيحت كن

ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
پورغلام

پورغلام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فولادى هليله

فولادى هليله

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تل اشكى

تل اشكى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جفره

جفره

زبان روسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
تنگستانى

تنگستانى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زنگويى

زنگويى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آذرشب

آذرشب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مظفر نژاد

مظفر نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مزارعى

مزارعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غفارى فرد

غفارى فرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اماميان

اماميان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رفيعى پور

رفيعى پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حمزوى فرد

حمزوى فرد

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فيليه

فيليه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
بصرى

بصرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزى پوده

نوروزى پوده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت ديلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شنبدى

شنبدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كهن سال

كهن سال

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
روا

روا

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آورند

آورند

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى اصل

باقرى اصل

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قحطان

قحطان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
حيدرپور

حيدرپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر دهقان

رنجبر دهقان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ماهينى

ماهينى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بردبار

بردبار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قديرى نژاد

قديرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جاگيرو

جاگيرو

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خرم

خرم

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ارمى

ارمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
ماندگار

ماندگار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهنام راد

بهنام راد

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشت پورى

دشت پورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هژبرنژاد

هژبرنژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهدى

مهدى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گشتاسبى

گشتاسبى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روان بد

روان بد

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دريا بر

دريا بر

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سالك نژاد

سالك نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روانان

روانان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گرگين

گرگين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زنگويى

زنگويى

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گوركيفرد

گوركيفرد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دريازاده

دريازاده

تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درونكى

درونكى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چمن رو

چمن رو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع پور

زارع پور

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تنگ ارمى

تنگ ارمى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دشتى زاده

دشتى زاده

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
باغبان

باغبان

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آبيارى

آبيارى

تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آزادمهر

آزادمهر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پناهنده

پناهنده

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ديانت

ديانت

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخترانى

اخترانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ريشهرى

ريشهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى مطلق

احمدى مطلق

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چراغ پور

چراغ پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاك نژاد

خاك نژاد

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نژادحسينى

نژادحسينى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى زاده

سليمانى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمالى

شمالى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريشهرى

ريشهرى

شيمي محض | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بردابرد

بردابرد

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مومنى پور

مومنى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شبانكاره

شبانكاره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چراغ پور

چراغ پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنده بودى

زنده بودى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك نام

نيك نام

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زمين شناسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی