سيب سوران و مهرستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سيب سوران و مهرستان

جهانديده مرتضى

جهانديده مرتضى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
جهانديده ساجده

جهانديده ساجده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پيرزهى پسكوه يوسف

پيرزهى پسكوه يوسف

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمودى سوران آناهيتا

محمودى سوران آناهيتا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهانى گنك

دهانى گنك

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جهانديده

جهانديده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دهانى

دهانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهانى

دهانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اربابى

اربابى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پورمند

پورمند

مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
باهورزهى

باهورزهى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
دهانى

دهانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
هاشمى نيا

هاشمى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عيسى زهى

عيسى زهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
دهانى گنكى

دهانى گنكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صميمى

صميمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سيب وسوران وتوابع آن

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دهانى گنكى

دهانى گنكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانديده

جهانديده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی