سيب سوران و مهرستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سيب سوران و مهرستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورمند ریاضی مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 51