سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سراوان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دهوارى دهك فرهاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 80
كر د صالح تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 74
خدابنده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
درزاده انسانی اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 70
قلندرزهى ریاضی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 26
نصرتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال از سوم راهنمايي 86
اسلام زهى بخشان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بزرگزاده لجى انسانی اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 62
امراء ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 19
رئيسى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 17
رئيسى اى بيك انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادى انسانی مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 71
آريانژاد تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 51
خاشى جمالزهى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
باركزهى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 42
راشكى تجربی زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 82
بهرامى انسانی مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سپاهى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ثريا انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 10