سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سراوان

دهوارى دهك فرهاد

دهوارى دهك فرهاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دهوارى محمدى عابد

دهوارى محمدى عابد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
كر د صالح

كر د صالح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دليرى آرمان

دليرى آرمان

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
بلوچ زهى ايوب

بلوچ زهى ايوب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
دهوارى عبدالرزاق

دهوارى عبدالرزاق

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
حسين بر محمد رحيم

حسين بر محمد رحيم

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
ارضى مريم

ارضى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قلندرزهى امير

قلندرزهى امير

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
ميرشاهى كوهسار

ميرشاهى كوهسار

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 69 آزمون

زبان
سياهانى

سياهانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
نصرت

نصرت

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
زومكزهى سرشوره

زومكزهى سرشوره

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
بلوچى

بلوچى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ملازهى بخشان

ملازهى بخشان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سراوان وتوابع آن

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صديقيان

صديقيان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درازهى

درازهى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
بلوچ زهى

بلوچ زهى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پركى كلوكانى

پركى كلوكانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نوروزى جوان

نوروزى جوان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دهوارى

دهوارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
موسى زهى

موسى زهى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
شادپور

شادپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سراوان وتوابع آن

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ندرت زهى

ندرت زهى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
درازهى

درازهى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 86 آزمون

زبان
حسين بر

حسين بر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پيام

پيام

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سراوان وتوابع آن

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
درازهى

درازهى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
شكرزهى

شكرزهى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
حسين بر

حسين بر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سيب وسوران وتوابع آن

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
باران زهى

باران زهى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دهوارى كلپوركان

دهوارى كلپوركان

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
شيخ زاده

شيخ زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
قلندرزهى

قلندرزهى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي عمران | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
ميراوليايى

ميراوليايى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اسلام زهى بخشان

اسلام زهى بخشان

مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان و توابع آن

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بزرگزاده لجى

بزرگزاده لجى

اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
شهركى

شهركى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باستان نژاد

باستان نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سيب وسوران وتوابع آن

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملازهى دشتوك

ملازهى دشتوك

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ارباب شستان

ارباب شستان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
حسين زهى شهستان

حسين زهى شهستان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
دهوارى دهكى

دهوارى دهكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سپاهى ناهوكى

سپاهى ناهوكى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احلال زهى

احلال زهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پاكباز

پاكباز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ميرجاوه وتوابع آن

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان و توابع آن

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ملكزاده

ملكزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امراء

امراء

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
وظيفه خواه

وظيفه خواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
بارانى

بارانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان و توابع آن

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دهوارى دهكى

دهوارى دهكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شيخ زاده

شيخ زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نصرت زهى

نصرت زهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اسكانى

اسكانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ميرجاوه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رئيسى اى بيك

رئيسى اى بيك

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بلوچ زهى

بلوچ زهى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان زهى

دهقان زهى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
آريانژاد

آريانژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جمشيدزهى

جمشيدزهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اربابى سرجو

اربابى سرجو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجزمرکز زاهدان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ناصرى

ناصرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خاشى جمالزهى

خاشى جمالزهى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باركزهى

باركزهى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پيام

پيام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزى جوان

نوروزى جوان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

تاريخ | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بارانزهى

بارانزهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
همتى نيا

همتى نيا

مامايي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راشكى

راشكى

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دهوارى

دهوارى

اقتصاد | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سپاهى

سپاهى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ثريا

ثريا

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

زمين شناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی