ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايرانشهر

كدخدايى مريم

كدخدايى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوچ لاشار ايوب

بلوچ لاشار ايوب

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رسولى زاده

رسولى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كرم ايرندگانى

كرم ايرندگانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهرو تابعه آن

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورنيا

نورنيا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت چابهاروتابع آن

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرجهانشاهى

اميرجهانشاهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان و توابع آن

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شاولى بر

شاولى بر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهرو تابعه آن

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پويش

پويش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سرباز وتابعه آن

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نرماشيرى

نرماشيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت دلگان وتابعه آن

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمشيدزاده

جمشيدزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهرو تابعه آن

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت چابهاروتوابع آن

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نرماشيرى

نرماشيرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهروتابعه آن

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پراكوه

پراكوه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهرو تابعه آن

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شمس الدين احمدى

شمس الدين احمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهروتابعه آن

10سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت سرباز وتابعه آن

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دامنى

دامنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت مهرستان وتوابع آن

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت اسپکه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ريگى ماريشانى

ريگى ماريشانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجزمرکز زاهدان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زردكوهى

زردكوهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی