ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايرانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كدخدايى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 33