زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زابل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يزدان منش محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مباشرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سارانى هنر فرش | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
پودينه تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 35
آميان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رمضانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 36
افشارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 17
محمدى صادق تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 13
سنجرانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
مشهدى خمك انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بديع بازيار انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 17
مهردل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
نخزرى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
سنچولى قديم تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 37
سالارزايى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
هراتى سكندرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
پوركرمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
كردسياه جنگلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 13
ساسولى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 31
سرحدى انسانی جغرافيا | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
مفرح نيا تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نورا بنجار تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 24
صباحى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
پهلوان مقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 61
توكلى نژاد تجربی مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 14
نخيى انسانی تاريخ | دانشگاه زابل | شبانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 19
خوگانى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 3سال از دوم دبيرستان 31
شهركى ميرزائى انسانی حقوق | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19