زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زابل

پايمرد نازنين

پايمرد نازنين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يزدان منش محمدامين

يزدان منش محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهماندوست خواجه داد على

مهماندوست خواجه داد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نادرى درح نرجس

نادرى درح نرجس

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
افروزى فرد امير حسين

افروزى فرد امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصرتى عقيل

نصرتى عقيل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورا

نورا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زابل

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پودينه مقدم

پودينه مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان و توابع آن

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكاتى

اكاتى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زهک وتوابع آن

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زهک

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورمردان

پورمردان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
كشته گر

كشته گر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زهک

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فيروزجهانتيغى

فيروزجهانتيغى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سامانى فر

سامانى فر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زابل

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فريفته

فريفته

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمتى نژاد

رحمتى نژاد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رخشانى مهر

رخشانى مهر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زهک

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمشيد

جمشيد

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منصور نياه

منصور نياه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سارانى

سارانى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سنچولى تازه

سنچولى تازه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت هيرمند

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زابل

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مباشرى

مباشرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
راشكى

راشكى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
بادبره براهوئى

بادبره براهوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سارانى

سارانى

فرش | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
پودينه

پودينه

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
كدخدا

كدخدا

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرشكار

ميرشكار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آميان

آميان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بامدى

بامدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مومن كيخا

مومن كيخا

فرش | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
هاشمى

هاشمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مير

مير

مهندسي برق | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خمر

خمر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسم پور

قاسم پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بارانى

بارانى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پيرى

پيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ده مرده

ده مرده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كول

كول

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدى صادق

محمدى صادق

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

باستانشناسي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
نخعى صدقى

نخعى صدقى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ملاى سنچولى

ملاى سنچولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سنجرانى

سنجرانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشهدى خمك

مشهدى خمك

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كوهكن

كوهكن

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سارانى

سارانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كريم

كريم

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بديع بازيار

بديع بازيار

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمشيد

جمشيد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهردل

مهردل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نخزرى مقدم

نخزرى مقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرشاهى

اميرشاهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سنچولى قديم

سنچولى قديم

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارزايى

سالارزايى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خليلى معين

خليلى معين

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجزمرکز زاهدان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعادت آشكار

سعادت آشكار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هراتى سكندرى

هراتى سكندرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سراوانى

سراوانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عباس زاده باغى

عباس زاده باغى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پوركرمى

پوركرمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كردسياه جنگلى

كردسياه جنگلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ساسولى

ساسولى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سرحدى

سرحدى

جغرافيا | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جعفرى شاهرودى

جعفرى شاهرودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جهان تيغ

جهان تيغ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مفرح نيا

مفرح نيا

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نورا بنجار

نورا بنجار

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اويسى كهخا

اويسى كهخا

جغرافيا | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سرگزى

سرگزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صباحى

صباحى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صياد اربابى

صياد اربابى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه زابل | شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
پهلوان مقدم

پهلوان مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جهانتيغ

جهانتيغ

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توكلى نژاد

توكلى نژاد

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نخيى

نخيى

تاريخ | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوگانى

خوگانى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالب نژاد

طالب نژاد

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهركى ميرزائى

شهركى ميرزائى

حقوق | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جهانتيغ

جهانتيغ

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

گياه پزشکي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى كهخا

رضايى كهخا

علوم ورزشي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهمرده

دهمرده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نويديان

نويديان

اقتصادکشاورزي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورا

نورا

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميراصغرى

ميراصغرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی