زاهدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زاهدان

محمودزاده ثاقب اميررضا

محمودزاده ثاقب اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشرومعينى محمدرضا

خوشرومعينى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروى آرش

خسروى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبرى محمدمهدى

اكبرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ملك رئيسى محمدامين

ملك رئيسى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جانفدا اميرعلى

جانفدا اميرعلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالارى محسن

سالارى محسن

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرى زاده

اميرى زاده

نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
غياثى

غياثى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكاتى زهرا

اكاتى زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عمادى على

عمادى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمديان مهديه

محمديان مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مير حاجى زاده اميرحسين

مير حاجى زاده اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كهن پور سبحان

كهن پور سبحان

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ستوده فاطمه زهرا

ستوده فاطمه زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الهدادى راضيه

الهدادى راضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طباطبايى سيدعلى

طباطبايى سيدعلى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرفانى راد

عرفانى راد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دلارامى

دلارامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت خاش وتوابع آن

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرين فر

آرين فر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
اميرى زاده

اميرى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پرخيده

پرخيده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آشتاب

آشتاب

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين زهى

حسين زهى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت نيکشهروتابعه آن

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ناروئى

ناروئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حجازى زاده

حجازى زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى فورگ

احمدى فورگ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على بيگى بنى

على بيگى بنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على صوفيان

على صوفيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرى كمك

ميرى كمك

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بزى اله رى

بزى اله رى

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مثنوى

مثنوى

شيمي محض | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی