قم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رادمهر بهار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
فراهانى اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 67
نيكوكلام ناطق اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
چهرقانى مهدى انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
صفرى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
طيبى محمداميد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
آرزومندى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نحوى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
سيبويه سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
محمدى محمدحسن ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
فيض محمدرضا ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
على مددى كورش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
نمازى نيا سهراب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
رئيس ابراهيمى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
بانشى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
مرشدى محسن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
صادقى احسان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
خليلى مسعود انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
علاقه بند ستاره ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 30
وحيدمقدم مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
اميرى فرد محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نظرى فرزانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
فياضى مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرزازاده مائده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
حجازى حسينى سيدمحمد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
مرشدى حسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
دستغيب فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 55
صادقى ذبيح الله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 50
كاظمى على انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 34
عليزاده على اكبر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
چراغى مهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كريمى مريم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
شاملواحمدى فريد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صباحى بندرى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 37
سعادت شعاع مهدى انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 29
عطارد محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 47
جوادى محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
كشاورز فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 39
نورمحمدى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 48
باكمال احسان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 71
مهدى زاده حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 25
داودى نيا زهرا ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 61
ضيائى اميرحسين ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
مختارى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
بختيارى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نادرى شيخ محمدامير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
رشادى محمدعلى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
حيدرى مهشاد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى فاطمه سادات ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدى البرزى حانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 37
اميرى زاده سيما ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سليمى مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقانى الهام ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 25
صالحى محدثه انسانی مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
نمكى محمد ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
زندى حسن ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
پورمحمدى محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 25
اسماعيلى محمدحسن زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى على ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
گيوه چى سجاد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 91
داودى نيا فاطمه ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى سجاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
باداميان حميدرضا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
افشانى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 37
شوندى زينب انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
تقى زاده حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 43
اسدزاده محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 51
حسينى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 48
انصارى محمدحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
محسنى سيدمحمدجواد ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
كميجانى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى دانا فايزه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 35
سيدحسينى فاطمه سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 36
ركنى دزفولى سيدعلى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريمى على ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
انتظارى محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
نيك فكر على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
على زاده كنارى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
غفارى قره باغ ساراءالسادات انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
زارعى الهه انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيله وران اميرحسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
پورمحمد مرادى سيد سينا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 6سال از دوم راهنمايي 79
مهاجران سيدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 26
بهاءالدينى سيدمهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاجى بيگلو احسان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
آل نبى ريحانه سادات ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
زنديه عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
رنجبرمحمدآبادى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مخلوقه احسان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
مدرسى سيداميرآرمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 50
حسينى راد محمدحسن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
توجه سنا ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
موسوى نگين سادات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 24
بختيارى سجاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نعيمى مهديه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 21
پارسى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 48
اصفهانى محمداحسان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
عباسى ايمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيكبخت فايزه ریاضی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
محمودى محمدصالح ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلجى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 27
رحمتى راحم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
رنجبر محمدسينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 37
نكونام زهرا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
طباطبائى فر سيدحسن انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
محرمى نرجس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 60
هزارخانى حامد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 35
سيدابراهيمى سيدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال از پنجم دبستان 124
زرين فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
وحيدى مهر على ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهرجوئى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
پارسايان پرنيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
حسن زاده مونا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملكيان ثابت اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
شريفى مسعود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكانى ابوالفضل انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 36
واحدى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 26
خسروبيگى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 35
حسينى اسفيدواجانى سيدمحمد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
چاوشى سيدمحمد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
تهذيبى ريحانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 79
رضاخو اميرحسام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 33
على محمدى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 53
احمدى على ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آذرنيوشان سحرسادات انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 23
متقى محمديوسف تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
نقيبى انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
يوسفى چهرقانى مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
خدامى على اصغر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 59
سلطانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
هديه لو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاجى على گل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 39
رضوى فردوئى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى خوئينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 15
پاشا انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 30
ناظرپناهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 24
زرنوش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلچين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 55
ماشااللهى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
مهرابيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 48
موسوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
رام گربخشايش ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
نجار قمى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباسى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسدى اسدآباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيطرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 59
ملااسماعيلى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 7سال از اول راهنمايي 133
موسوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 60
محسنى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 20
قديمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيروزعلى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
قانع تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 60
عظيمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
زهلى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 98
وارثى زرنقى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
قربانى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
حبيبى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
سلطانى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
بشارتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 22
پورموسوى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهيمنى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
اقبالى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 41
خوش رو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 49
شريعتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
شاكر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
دلشاد ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نصرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 45
ملكى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 77
خاكباز زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
موسولو ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
سازندگى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
هديه لو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
ارجمند تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
باقرزاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
موحدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
يمينى فر انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاورى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شاهوارى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 40
نوروزى انسانی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
كشاورزمروجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 61
سليميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حجت ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
درياب انسانی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 23
زارع بيدكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرى وشاره تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 42
حسينى انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
رحمانى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
الشاهر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 13
ميرغياثى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 10
عودى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 43
چهرقانى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
خسروشاهيان تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 82
حاجى زمانى ریاضی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
سجادى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدالكريمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 55
معين دوست زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
هراتيان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 23
اردشير ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
گلى كريم آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شكرى انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
امينى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصيرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 33
عبادى فرد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
زبيدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 74
برارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5سال از سوم راهنمايي 75
محقق راد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 24
حجازى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال از دوم دبيرستان 33
محمدزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 28
ذبيح ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
پيغمبرزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
توسلى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 65
جوادى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدناطقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 29
داودآبادى فراهانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 31
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 16
حكانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 29
بختيارى دوست ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورائى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 39
هدائى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 36
مراديون ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 9سال از چهارم دبستان 110
نائينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 31
پيروزمفرد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
كوشكى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسمى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسينى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 107
شاملو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
قربانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 22
خدابنده شهركى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
موسوى نژاد تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 74
جعفرى ندوشن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 19
كرمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 33
پورمهجور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
شاطركهكى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسين زرندى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
موسوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى آزاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
احترامى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميرزائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
انصارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقانى انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 17
عظيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 69
جوادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 46
توكلى فارفانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 22
سليمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
اخوان قربانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 54
صحت القلنديس ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
حيدرى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 43
آقائى نژاد انسانی حسابداري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 42
اسماعيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال از سوم راهنمايي 78
عسگرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
يوسفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسين زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 44
فعالى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسيان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميرلوحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
مدنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى دوآبى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 27
زمانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 33
عمرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
ارموديان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
عابدينى نائين ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
ده پرور تجربی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 29
سيادتى مقدم انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرخى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتاحى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
سالارى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
عليجانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 41
گرامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارعى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 20
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 26
نيك راى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 18
فيض آبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 40
انجام تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
عروجى انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 19
برادران حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 57
گنجى پور انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 36
هادى مودب زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقريان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
وكيلى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 35
شاكر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 44
سلطانپور تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 27
منجمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدى بجوانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 13
قويدل ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوذرى آرانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 45
ميرباقرى جم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 66
تهورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 32
مقدم ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 19
دادمهر ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 38
غلامين انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 33
موسوى طيب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 10
نائينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهشتى اصل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 43
برهانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيميان اصل ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
پايدار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 35
فيضيان ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسلامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
شادى آلانق ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
بهرامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 31
داداشى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
شمس ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 26
قاسم عموئيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 40
ونك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 22
على زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاج صفر ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميريك امامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيمى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 29
چالوك ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 6سال از دوم راهنمايي 79
محمدحسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 55
عباسى تجربی روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 20
نظرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
مقدم نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 33
رستم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
ملاحسينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 42
شوكتى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
راستانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 41
موسوى اسمعيل پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 27
غلامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 21
بيدهندى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 24
اردلان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 46
على اشرف خانى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
مروى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاضلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال از اول دبيرستان 42
بيغم انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
وفائى مطلق تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 42
الغريرى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريم قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گائينى انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
باقرى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال از سوم راهنمايي 70
متوليان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاجى على ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 4سال از اول دبيرستان 72
اشرف پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 40
اعصارى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 28
صالحى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
نوروزى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
قصرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 84
اسلامى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 42
پارچه باف ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 20
امجدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 55
پرويزى همت ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 41
يعقوبى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 73
ميرابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 13
بوجار تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
تيمورى انسانی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 26
فارسى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 39
وايمند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
براتى حصارى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 21
حقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 100
باقرى قمى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
خوانسارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 20
ربانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسدى انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 24
روحانى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
فروغى موحد تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى يزدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
قهستانى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
وحيدى افرا انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 40
ناصرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
على نقى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 37
صميمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 22
نادرى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
ذاكرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 44
منتطرى مقدم ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 32
عموئى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
كفايتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
نصيرى پى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال از دوم دبيرستان 60
درويش زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 23
خوشرو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
باباجانلو انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارعى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
بابانتاج انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
ضيائى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضائى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 20
گلنارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 43
بيطرفان انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
رنگرزجدى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
شيخ مظفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 37
ميرزايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 56
موسوى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 29
صلصالى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 65
ابراهيمى نيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 22
يارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
داودآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مقدس نيان انسانی تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيگدلو انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
ساده وند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شه بندگان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 45
جعفرپورجلالى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
تلخابى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
شفيق ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 11
حبيب پور انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
لشكرى نقده انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 41
رهبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 45
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
سپهرى كيان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 52
گرايلى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 27
رحيمى ریاضی حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
غفوريان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
طباطبائى مجد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 36
آمره اى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاردان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 18
فكورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 48
بلال پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
مردى قشلاق ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 16
امينى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
غلاميان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 44
خاورى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 73
جانقلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
مطيع تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 30
نظرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 45
صالحى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 43
حيدرى انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 20
فلاح انسانی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
جعفرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 51
اسداللهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 15
رزاقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال از سوم راهنمايي 75
داودآبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 18
حاجلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمى منش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 52
باقرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
تلخ آبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 43
استيرى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال از سوم راهنمايي 89
پهلوانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال از سوم راهنمايي 76
صفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 63
فهيمى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
ارجمندى نيا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 12
وكيلى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 4سال از اول دبيرستان 48
على مردانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفرزاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 28
كاظمى ریاضی علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 19
الاسدى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 40
گلزار ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
اجاقى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 74
پيوندى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
عابد ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نامدار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 35
يادگار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
حق پناه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 30
باباخان انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
بيك محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 52
محمدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 25
قرائى ادبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
نعمتى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 22
نصيحت كن تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 42
طباطبائى هاشمى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذكريائى چافى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 38
فاطمى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 42
شيخى پارسا انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
زند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 10
على رضائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 23
خان چرلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
اسدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 21
مرادى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 5سال از سوم راهنمايي 69
حاجى لو ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدويان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 12
رخشنده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 6سال از دوم راهنمايي 59
خسروى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 37
افتخارى نيك انسانی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
معماريان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال از اول دبيرستان 69
حقى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
ابوطالبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
سعيدى روشن تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 45
بيكى بندرآبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 33
حيدرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 35
انصارى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 22
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زمانى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 11
متقى انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
ولاشجردى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 59
ابراهيم زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال از سوم راهنمايي 89
اسحاقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 14
تهورى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
باقرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 3سال از دوم دبيرستان 26
كوهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 14
يزدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 37
نائيجى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 28
قنبرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 36
جعفرى پور ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 41
عبادى زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 17
عسكرى تجربی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
والى زاده ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسدى نيا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارع مولائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
حقيقت بيان ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدالهى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهجورى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهاءالدينى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفرى ریاضی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 52
موسوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 41
شهابى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 13
كمالى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 23
عبدلى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 38
حيدرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 49
داداشى انسانی علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
دارائى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسنى پورى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميرحسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 22
اخلاصى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
رحمانى نژاد ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسن زاده ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 21
مختارى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 34
زارعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 14
تقدسى فرد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دليرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
ورق جو ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 37
چينى ساز تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاوسى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
تقى زاده ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 67
شاه ولى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 11
عروجى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
فيضى پور تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
كافى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
بى غم زاده ریاضی الکترونيک ومخابرات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
رنجكش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
ذوالفقارى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 24
آقازيارتى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 61
ملاسلمانى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
بابائى منش تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 3سال از دوم دبيرستان 48
طاهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 39
رضايى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 20
ولى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4سال از اول دبيرستان 43
تكيه ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 25
جعفرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 12
نوروزى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 29
كامياب فر ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
عبدالحسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 11
دارنهال تجربی حسابداري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 30
رضائى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى تجربی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 43
كاظم پور انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
گائينى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 25
ابن يمين انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدآقائى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 20
مستقيمى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 12
زنجيرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرادى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 35
بنائى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 23
محمدى نسب ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 11
صفائى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 42
صفوى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاج محمدحسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
شعبانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 38
دلاوران ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 29
سهرابى پور ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 13
آيتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 19
حائرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى لوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 42
قربانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 27
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمديان تجربی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 58
شوندى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 47
حسينى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 26
دانا تجربی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 40
آرزومندى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
عرفانى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
ظهرابى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيرتى تجربی علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 29
يعقوبى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 25
على يارى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
خوش مهرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
بامرى تجربی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال از اول دبيرستان 71
سليمى تجربی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 54
خوش گفتارصفا تجربی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 58
كاظمى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 12
هاشمى جوكار تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
ذاكرى تجربی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
احمدى نكو تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 28
فنائيان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 30
بكائى تجربی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
موسوى صدر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 11
صبورى تجربی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 49
ارويلى تجربی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 50
بيگدلو تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18