خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خدابنده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عزيزى زهرا انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
نورى عرفان انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 80
رجبى محمد عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
رجبى محمد عارف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
نجفى حميد رضا انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 30
خدابنده لو مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شريفى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 97
صدرى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
بهراميان مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 98
قاسملو مريم هنر طراحي پارچه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسملو فائزه انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال از سوم راهنمايي 86
كاظملو مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 52
اكبرى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 72
قنبرى مجيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 37
غلامعلى خمسه طاها تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 37
شريفى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 63
خدادادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 74
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 46
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 51
عليارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 99
آسيابى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
قاسملو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مرادى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ذوالفقارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
خدابنده لو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 19
اصانلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 53
خلجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 18
شفيعى اينچه اى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
خليلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
محبى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 75
رستمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 23
اكرادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
رحيمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
بيگدلى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
بيگدلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيگدلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى قيدارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 22
شريفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 3سال از دوم دبيرستان 54
محمدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيگدلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
كردى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيگدلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
شهبازى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 6سال از دوم راهنمايي 70
صادقيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 3سال از دوم دبيرستان 38
قاسمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 5سال از سوم راهنمايي 93
محمدى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
دودانگه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 5سال از سوم راهنمايي 68
محمدى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خداكرمى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال از دوم دبيرستان 20
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
بختى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 33
توحيدلو انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبشى تجربی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 30
ولى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
يارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17