خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرمدره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهرامى محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
عسگرى كيانا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
جلفائى عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
صمدى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 57
ساجدنيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
داودى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 62
كلانترى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 3سال از دوم دبيرستان 44
صالحى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلانترى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مقدم زرندى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 52
نجفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 67
شناطى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
يوسفى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مقدم ریاضی امار | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
ميرزائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11