ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ابهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معروف خانى مهديه انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيگلرى فروزان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
حميدى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
امينى افشين انسانی مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
خوئينى سيد سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 6سال از دوم راهنمايي 105
كاظمى مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 39
افشارى محمدرضا انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 1سال از چهارم دبيرستان 23
بختيارى صابر هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 11
محمدلو محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
شكورى نيلوفر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 52
حاجى خانى مائده انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدخانى نگين انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليمردانى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال از دوم دبيرستان 43
گهواره بند انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 18
حسن خانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
نورى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 98
حاجى خانى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 60
عسگرى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال از دوم دبيرستان 33
فيروزى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
كريمى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
عباسى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 82
افشارى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 27
قهرمانپور انسانی تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجاتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
عابدينى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرعليخانى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدحسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 54
يوسفى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 29
كاظمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
صالحى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 3سال از دوم دبيرستان 63
افشارى انسانی تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 82
مستعاله انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
نظرى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 18
منفرديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمديها انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
نجفعلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
مداحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 4سال از اول دبيرستان 60
آفتابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 1سال از چهارم دبيرستان 12
هيدجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 40
عربلو ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمودى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 2سال از سوم دبيرستان 42
حيدرى ریاضی مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 23
قارداش خانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 11
انصارى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آفتابى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37