زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زنجان

قاسملو محمدمهدى

قاسملو محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اوجاقى مصطفى

اوجاقى مصطفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
متقيان ميثم

متقيان ميثم

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مولائى محمدمهدى

مولائى محمدمهدى

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
احمدى محمدحسن

احمدى محمدحسن

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تيمورى محمد

تيمورى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى سيدسبحان

رضائى سيدسبحان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سيد دباغى سيده فاطمه

سيد دباغى سيده فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى پويا

كرمى پويا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قاسملو قيدارى نگار

قاسملو قيدارى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
آل ياسين سيدمحمدمهدى

آل ياسين سيدمحمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

نقاشي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
صمصامى حسام

صمصامى حسام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بروجردى محمدجواد

بروجردى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
موسوى شيما

موسوى شيما

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميدى عليرضا

حميدى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلام آزاد على

غلام آزاد على

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قصابى محمد حسين

قصابى محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
ياسمى

ياسمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عروجى نگار

عروجى نگار

ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
بيات جواد

بيات جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلمانيان

سلمانيان

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
صاحب ناسى محمدجواد

صاحب ناسى محمدجواد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى مجتبى

نوروزى مجتبى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داداش اميرى اميرارشيا

داداش اميرى اميرارشيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى سمانه

نورى سمانه

روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوئينى عليرضا

خوئينى عليرضا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صادقى محمدرضا

صادقى محمدرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدزاده سينا

محمدزاده سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توحيدلو

توحيدلو

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

انسانی
غرقى رضا

غرقى رضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نصيرى وطن

نصيرى وطن

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
صادق زاده سارا

صادق زاده سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جليلى عرفان

جليلى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعيلى مهدى

اسماعيلى مهدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صابر

صابر

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عبداللهى عرفان

عبداللهى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محبوبى

محبوبى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرخ نيا

فرخ نيا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بهزاديان

بهزاديان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خلفى منفرد عليرضا

خلفى منفرد عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حيدرى محمدمهدى

حيدرى محمدمهدى

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
واعظى فراز

واعظى فراز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خندان پوريا

خندان پوريا

مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
غلامى زنجانى

غلامى زنجانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيم خانى

ابراهيم خانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
شجاعى نيما

شجاعى نيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حمدى

حمدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران

5سال کانونی / 67 آزمون

زبان
خدائى زينب

خدائى زينب

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زادمهر پارسا

زادمهر پارسا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
تيمورى سبحان

تيمورى سبحان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مظهر سيده زهرا

مظهر سيده زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى فرد محمدحسين

شريفى فرد محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميرزانيا  عليرضا

ميرزانيا عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

9سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
قلى زاده محمدصادق

قلى زاده محمدصادق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حافظى متين

حافظى متين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
عبادى شيرين

عبادى شيرين

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهريار محمدمهدى

شهريار محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باباخانى حامد

باباخانى حامد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمى مهدى

قاسمى مهدى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمالى نفيسه

كمالى نفيسه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افشارى امير

افشارى امير

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجى عليان فريبرز

حاجى عليان فريبرز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خرازى

خرازى

فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقرى وند  عليرضا

باقرى وند عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عربى

عربى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
ابراهيم خانى

ابراهيم خانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ميرصدرى سيداميرحسين

ميرصدرى سيداميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عليمردانى اميرمحمد

عليمردانى اميرمحمد

فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بيات على

بيات على

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مرادى الهه

مرادى الهه

مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زاهدى اميرحسين

زاهدى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى ايمان

سليمانى ايمان

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بختيارى مهسا

بختيارى مهسا

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 64 آزمون

هنر
حاجى سيدجوادى سيدشايان

حاجى سيدجوادى سيدشايان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
موذن

موذن

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نظريان

نظريان

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اشرفى سياوش

اشرفى سياوش

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصيرى مائده

نصيرى مائده

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمديان كيان

محمديان كيان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
اكبرى مقدم نيما

اكبرى مقدم نيما

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى مهدى

محمدى مهدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عمادى سامان

عمادى سامان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريمى على

كريمى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى ياسمين

محمدى ياسمين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زند يلدا

زند يلدا

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
باباخانى فاطمه

باباخانى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ابهر

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسى محمدامين

عباسى محمدامين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمدى سپهر

محمدى سپهر

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زلفخانى زهرا

زلفخانى زهرا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قديمى عليرضا

قديمى عليرضا

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفى رضا

نجفى رضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
قهرمانى مائده

قهرمانى مائده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميهن پرست سياوش

ميهن پرست سياوش

شيمي کاربردي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى شيرين

محمدى شيرين

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
تبريزى كسرى

تبريزى كسرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينى مريم

امينى مريم

نقاشي | دانشگاه زنجان | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

هنر
پيمان

پيمان

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

9سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
محمودخانى فاطمه

محمودخانى فاطمه

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت خدابنده

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاوندى رضا

كاوندى رضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رستمخانى محمدنعيم

رستمخانى محمدنعيم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ابهر

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قرابيگلى

قرابيگلى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دربانى

دربانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
مختارى زنجانى

مختارى زنجانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زرين كمر

زرين كمر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدپور

احمدپور

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ايجرود

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباسيون

عباسيون

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت خرمدره

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غلامى فرد

غلامى فرد

حقوق | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ابهر

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عينى

عينى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهديخانى سروجهانى

مهديخانى سروجهانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت خرمدره

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آذرگشسب

آذرگشسب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شاكرى حاج محمودلو

شاكرى حاج محمودلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على حسينى

على حسينى

طراحي لباس | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
كريمى

كريمى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آدينه

آدينه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت خدابنده

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وقف چى

وقف چى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميانجى

ميانجى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه

5سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محررى

محررى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قره گوزلو

قره گوزلو

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت خدابنده

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهنيان

بهنيان

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
دويران

دويران

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلطان محمدى

سلطان محمدى

علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بيات

بيات

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيدى نژاد

مجيدى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيروزلى

فيروزلى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

زبان
ملكى

ملكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بنابى فرد

بنابى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ماهنشان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوزى

جوزى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينلو

حسينلو

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان محل خدمت ماهنشان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دويران

دويران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زرين آبادى

زرين آبادى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گلى حاجى بابا

گلى حاجى بابا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
استجلو

استجلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرصادقى

ميرصادقى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بياتلار

بياتلار

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تاراسى

تاراسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معرفتى

معرفتى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامى زنجانى

غلامى زنجانى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمى اصل

سليمى اصل

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابام

ابام

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مقيمى

مقيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حمزه لو

حمزه لو

فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
درخشش

درخشش

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
سهرابى

سهرابى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
طاهرى نژاد

طاهرى نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حجابى فرد

حجابى فرد

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نبيى

نبيى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدوى فرد

مهدوى فرد

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كمال الدين

كمال الدين

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ميناخانى

ميناخانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صهيبى

صهيبى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
چراغى

چراغى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اوجاقلو

اوجاقلو

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
افشارى

افشارى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجب نژاد

رجب نژاد

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

10سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دائم

دائم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرجى زنجانى

فرجى زنجانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيشه چى

شيشه چى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پورهاشمى

پورهاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تاره

تاره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانلو

زمانلو

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عظيمى مقدم

عظيمى مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عسكرى نژاد مقدم

عسكرى نژاد مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تفقدى

تفقدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حلوائى

حلوائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رخشان

رخشان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمى كيا

هاشمى كيا

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ميناخانى

ميناخانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خيبرى نژاد

خيبرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملك اميرى

ملك اميرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بابازاده

بابازاده

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اوجاقلو

اوجاقلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
والى

والى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
اوجاق فقيهى

اوجاق فقيهى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حق گوئى

حق گوئى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عشقى

عشقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وثيقى

وثيقى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عليجانى

عليجانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اجلى

اجلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آژند

آژند

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محيطى

محيطى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سقندلى

سقندلى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غنيون

غنيون

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
دورانى

دورانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوى قاسمى

موسوى قاسمى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بيات

بيات

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سودى

سودى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبرى نيا

قنبرى نيا

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محيطى

محيطى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيكويى

نيكويى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوئينى

خوئينى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنى منفرد

حسنى منفرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
معصومى

معصومى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سپهرى

سپهرى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تاران

تاران

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نورسينا

نورسينا

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برزگرزاده

برزگرزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توكلى فر

توكلى فر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نهاوندى

نهاوندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حنيفه

حنيفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عراقى

عراقى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
داستانى

داستانى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قراگوزلى

قراگوزلى

مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نقيلو

نقيلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آل ياسين

آل ياسين

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قره باغى

قره باغى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قشمى

قشمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اوجاقى

اوجاقى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پوكاله

پوكاله

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ارشادى

ارشادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
علوى

علوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محرم زاده

محرم زاده

شيمي کاربردي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وفالو

وفالو

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طارمى

طارمى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قليزاده

قليزاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خدرلو

خدرلو

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طومارى

طومارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جزءمطلبى

جزءمطلبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان روسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
زين على

زين على

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حريرى

حريرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سرابى وطن

سرابى وطن

علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
استجلو

استجلو

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مقدادى

مقدادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادخانى

مرادخانى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد ولى لو

محمد ولى لو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خان احمدى

خان احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لوئى

لوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ثبوتى

ثبوتى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مروتى

مروتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالب زاده

طالب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميناخانى

ميناخانى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد منفرد زنجانى

سيد منفرد زنجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى پور

جعفرى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
وحيدى كيا

وحيدى كيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حمدى

حمدى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادخانى

مرادخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
منتجبى

منتجبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سردارزاده

سردارزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى قيدارى

موسوى قيدارى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريملو

كريملو

شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نديرخانلو

نديرخانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينى قورقانى

زينى قورقانى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گوزليان

گوزليان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيات

بيات

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنلوئى

حسنلوئى

فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گنجى تبار

گنجى تبار

اقتصاد | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صمصامى

صمصامى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي عمران | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ندرلو

ندرلو

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتح الهى

فتح الهى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دينى

دينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معنوى امين

معنوى امين

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
هادى

هادى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
برزگرزاده منفرد

برزگرزاده منفرد

فيزيک | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صمصامى

صمصامى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اله كرمى

اله كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى حسن وند

صادقى حسن وند

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

زمين شناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى پور

قربانى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افشارى هرزويلى

افشارى هرزويلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زمين شناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين خانى

حسين خانى

گياه پزشکي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تاره

تاره

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

شيمي محض|دانشگاه زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملت خواه

ملت خواه

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى ميرى

حاجى ميرى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملاقديمى

ملاقديمى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه زنجان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی