نمين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهشتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال از اول دبيرستان 63
غفور پور عنبران تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
ميرزا زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 63
دين محمدى عنبران تجربی اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 58