نمين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نمين

رشيذى عنبران اسفنديار

رشيذى عنبران اسفنديار

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
موسوى سيدسعيد

موسوى سيدسعيد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
خدا پناه

خدا پناه

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خدا پناه

خدا پناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
غفور پور عنبران

غفور پور عنبران

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزا زاده

ميرزا زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عالى زاد

عالى زاد

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن پور ننه كران

حسن پور ننه كران

رياضيات وکاربردها | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دين محمدى عنبران

دين محمدى عنبران

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی