خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خلخال

پورمحمد عماد

پورمحمد عماد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
خوشحال هومن

خوشحال هومن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قربانى شبنم

قربانى شبنم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عطائى پريسا

عطائى پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت کوثر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت خلخال

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ريحانى محسن

ريحانى محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت استان اردبيل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آذين ليلا

آذين ليلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی