اردبيل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اردبيل

آذرمى اجيرلو ايلشن

آذرمى اجيرلو ايلشن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قنبرى سيده فاطمه

قنبرى سيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قلى زاده عليرضا

قلى زاده عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زمانى مبين

زمانى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
بيوك آقازاده اصل آرينا

بيوك آقازاده اصل آرينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدى آى ناز

محمدى آى ناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميرباقرى لاهرودى عليرضا

ميرباقرى لاهرودى عليرضا

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اكبرى كرگان

اكبرى كرگان

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اصلان پور الهه

اصلان پور الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
على زاده محدثه

على زاده محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدى لورون سحر

عبدى لورون سحر

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ستوده اميرمحمد

ستوده اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودى مريم

محمودى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پايدار هادى

پايدار هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفيعى قزل قيه على

شفيعى قزل قيه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قديمى اصل امير محمد

قديمى اصل امير محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رحمانى ناديا

رحمانى ناديا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
فروتن بيتا

فروتن بيتا

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
ميرزارحيمى غزاله

ميرزارحيمى غزاله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ذوالفقارزاده آرين

ذوالفقارزاده آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
موسوى آيدا

موسوى آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قربانپوركلخوران

قربانپوركلخوران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مصطفايى يونجالى

مصطفايى يونجالى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زرخواه سينا

زرخواه سينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
گل محمدى خان كندى پوريا

گل محمدى خان كندى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى فرد شايان

حسينى فرد شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عليزاده مريم

عليزاده مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بيرون آرا نگار

بيرون آرا نگار

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مولاى كيسان

مولاى كيسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيدرى شيخ احمد اميررضا

حيدرى شيخ احمد اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صمصام حيدرى

صمصام حيدرى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صمديان باروق محمد

صمديان باروق محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مستى عيسى لو

مستى عيسى لو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت انار

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عظيمى سراب

عظيمى سراب

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
كريمى پيراقوم رضا

كريمى پيراقوم رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بيوك آقازاده اصل آيسان

بيوك آقازاده اصل آيسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدعليزاده مهسا

محمدعليزاده مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اقليمى

اقليمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرمانى پويا

قهرمانى پويا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابراهيم پور حميدرضا

ابراهيم پور حميدرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زاهدحسن باروق

زاهدحسن باروق

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
جعفرى سودا

جعفرى سودا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نظرى محمدمهدى

نظرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزاحيدرى ساينا

ميرزاحيدرى ساينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قربانى ننه كران مينا

قربانى ننه كران مينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اميرفتحى گرجان اميرحسين

اميرفتحى گرجان اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صدقى كوهساره سبحان

صدقى كوهساره سبحان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
قنبرى عليرضا

قنبرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورحسينى ميانرود

پورحسينى ميانرود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن دوست ميلاد

محسن دوست ميلاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
ميرزايى مهسا

ميرزايى مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نصرت مهدى

نصرت مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علمحمدى دانش سعيد

علمحمدى دانش سعيد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
روشنى اصل

روشنى اصل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى زاده شادى

حاجى زاده شادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباداله عموقين شاهين

عباداله عموقين شاهين

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شوقى آبى بيگلو سينا

شوقى آبى بيگلو سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوروزى زهرا

نوروزى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غفاريان زهرا

غفاريان زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيفى جگركندى منيره

سيفى جگركندى منيره

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كريم زاده ويرثق مهسا

كريم زاده ويرثق مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
كيانى پريسا

كيانى پريسا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صباحى نمين آنا

صباحى نمين آنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
براتچى

براتچى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زكى پور

زكى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
جعفرى مهسا

جعفرى مهسا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
كاظمى شام اسبى فاطمه

كاظمى شام اسبى فاطمه

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
علوى زاده نوران شيوا

علوى زاده نوران شيوا

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عظيمى قاديكلائى اميرپوريا

عظيمى قاديكلائى اميرپوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صالحى نيارى كيميا

صالحى نيارى كيميا

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صادقى عزيزلو

صادقى عزيزلو

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جدى سلطان آبادى

جدى سلطان آبادى

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرنيان اميرحسين

فرنيان اميرحسين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بيگ

بيگ

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طرح قديم

طرح قديم

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سرباز جدا

سرباز جدا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرانجام

سرانجام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى برنا

محمدى برنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علوى هشجين

علوى هشجين

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
باشت باويان

باشت باويان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفرزاده گندشمين

صفرزاده گندشمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدپور قمرى

محمدپور قمرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
عبدلى محمود آباد

عبدلى محمود آباد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معاشرى

معاشرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باختر

باختر

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نظمى

نظمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ملكى ايمچه

ملكى ايمچه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يحيى زاده

يحيى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سرحدى

سرحدى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسينى جوهرى

حسينى جوهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاينده مقدم

پاينده مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نظرى كچى بلاغى

نظرى كچى بلاغى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مددزاده

مددزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت حور

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حرمتى ايمچه

حرمتى ايمچه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت بيله سوار

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مخلوقى

مخلوقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پذيرائى

پذيرائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روح الهى خيارك

روح الهى خيارك

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كريمى وانستانق

كريمى وانستانق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

11سال کانونی / 190 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

زبان
پوراسكندر

پوراسكندر

مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعمتيان

نعمتيان

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعادتى عبابيگلو

سعادتى عبابيگلو

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت مشگين شهر

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هنگامى

هنگامى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
افسرى اردبيلى

افسرى اردبيلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت مرادلو

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ساويزمحمدرضالو

ساويزمحمدرضالو

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
نعمتى عطار

نعمتى عطار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

11سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شمشيرى

شمشيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

نقاشي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

هنر
مولائى ديزج

مولائى ديزج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت عليا

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيمى صفار

رحيمى صفار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت آبي بيگلو

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احدزاده

احدزاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خيرخواه مقدم

خيرخواه مقدم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نورانى

نورانى

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خيرخواه مقدم

خيرخواه مقدم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مردانه نى

مردانه نى

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمديزدانى

محمديزدانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
علايى

علايى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيم زاده

رحيم زاده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زاهدى اصل

زاهدى اصل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صباحى نمين

صباحى نمين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدى خرابه كهل

عبدى خرابه كهل

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ذاتى آبى بيگلو

ذاتى آبى بيگلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رنجبر روغنى

رنجبر روغنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حجتى

حجتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بلندقامت

بلندقامت

نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
پوراسكندر

پوراسكندر

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرزاده

صفرزاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مزارعى

مزارعى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
ابراهيم زاده دولت اباد

ابراهيم زاده دولت اباد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

زبان
محمودى

محمودى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمدپور

محمدپور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت بيله سوار

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اعزازى كوهساره

اعزازى كوهساره

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحيمى سكاك

رحيمى سكاك

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فعال حسينى

فعال حسينى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مقتدر افشار

مقتدر افشار

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل محل خدمت پارس آباد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عدلى

عدلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خلفى

خلفى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مهرجونژاد

مهرجونژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

زبان
خيرانديش

خيرانديش

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرشى

فرشى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
گل احمدى

گل احمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عزيززاده فهيمى

عزيززاده فهيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
علائى

علائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جاهد

جاهد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داوران

داوران

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جدى

جدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى نيار

احمدى نيار

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ايمان نژاد

ايمان نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى كلور

محمدى كلور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاكباز

پاكباز

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانش

دانش

علوم تربيتي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
الهامى

الهامى

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عاقل زاده

عاقل زاده

علوم تربيتي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جوادى طالش ميكائيل

جوادى طالش ميكائيل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ضامنى

ضامنى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشمى حفظ آباد

هاشمى حفظ آباد

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ارجمندنوشهر

ارجمندنوشهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهان ديده كركرق

جهان ديده كركرق

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پيغامى اشنائى

پيغامى اشنائى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
غلامى

غلامى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سامع ملكى

سامع ملكى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيرى يايچى

شيرى يايچى

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جوان نيارى

جوان نيارى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقى

باقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن نژادخيارك

حسن نژادخيارك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غنى زاده نيارى

غنى زاده نيارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سيفى مكارمى

سيفى مكارمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيان

كيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليلى نسب

خليلى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
خدائى

خدائى

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فريد

فريد

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورعباس

پورعباس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
همرنگ نوشنق

همرنگ نوشنق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فتائى

فتائى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مستقيمى

مستقيمى

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهارى

بهارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم تربيتي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علائى وند

علائى وند

علوم تربيتي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سبوحى

سبوحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عين اللهى

عين اللهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خدايارى

خدايارى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
يزدپور

يزدپور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدى نيارى

محمدى نيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ولى نژاد ثمرين

ولى نژاد ثمرين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گلمغانى ابراهيمى

گلمغانى ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابلى

بابلى

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باغبانى

باغبانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضائى آرپاتپه

رضائى آرپاتپه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قوى پنجه قوجه بيگلو

قوى پنجه قوجه بيگلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نعمتى هوشيار

نعمتى هوشيار

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى اردبيلى

نظرى اردبيلى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پاداشى

پاداشى

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قدبرزاده نمين

قدبرزاده نمين

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پارياد زنجانى

پارياد زنجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
طائى

طائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اكبرزاده آرپاچائى

اكبرزاده آرپاچائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ريحانى اردبيلى

ريحانى اردبيلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سالم

سالم

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهدى نيا ارشد

مهدى نيا ارشد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اعترافى اصل

اعترافى اصل

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قلى وند

قلى وند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرى ويرثق

اميرى ويرثق

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمانى طالب قشلاقى

سليمانى طالب قشلاقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آقازاده جمايران

آقازاده جمايران

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جوادپور

جوادپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نام آور آبى بگلو

نام آور آبى بگلو

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
اكبرنسب

اكبرنسب

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

هنراسلامي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
بدخشان

بدخشان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
نوروزى همايون

نوروزى همايون

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حديدى

حديدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
لطفى زارنجى

لطفى زارنجى

باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
زعفرانچى زاده اقدم

زعفرانچى زاده اقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سفيدگران

سفيدگران

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اصغرنيا

اصغرنيا

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طلوعى مهماندوست

طلوعى مهماندوست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
آقازاده

آقازاده

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مولايى اصل

مولايى اصل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهرپورصومعه

طاهرپورصومعه

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برقى

برقى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارع پور

زارع پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدى بقال

اسدى بقال

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كافى راد

كافى راد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هاشمى حفظ اباد

هاشمى حفظ اباد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حكمت فر

حكمت فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
آردن

آردن

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خانقاهى بالا

خانقاهى بالا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى حميدآباد

ابراهيمى حميدآباد

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شكرعلى پور اردبيلى

شكرعلى پور اردبيلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كامكار مزرعه

كامكار مزرعه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بك زاده لنج آبادى

بك زاده لنج آبادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صاحب آبى بيگلو

صاحب آبى بيگلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دوست كامى

دوست كامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدمتى دولت آباد

خدمتى دولت آباد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پرستار

پرستار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زارع شهامتى

زارع شهامتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
ميكاييلى

ميكاييلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى آلهاشم

احمدى آلهاشم

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ينصرى قره چى

ينصرى قره چى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صفوى نژاد

صفوى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لطفى رضابگلو

لطفى رضابگلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
سعادتى گلين باغى

سعادتى گلين باغى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قلعه نوى

قلعه نوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمى ننه كرانى

سليمى ننه كرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وارسته گندشمين

وارسته گندشمين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمود نژاد

محمود نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمى مرزوق

حاتمى مرزوق

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آرويش

آرويش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رازقى سقزچى

رازقى سقزچى

علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيفى نژاد

سيفى نژاد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفلو

نجفلو

علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خدابندلو

خدابندلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابائى مهر

بابائى مهر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سيف دواتى

سيف دواتى

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
اصغرى نيارى

اصغرى نيارى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
فروتن

فروتن

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهبودوند

بهبودوند

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى هشترودى

حسينى هشترودى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى نسب

امينى نسب

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عطائى گرجان

عطائى گرجان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصغريان

اصغريان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حامد سيدبيگلو

حامد سيدبيگلو

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمى ديزج

هاشمى ديزج

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيم خليلى

ابراهيم خليلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امجدى

امجدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدل زاده

عبدل زاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مداح پناهى

مداح پناهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تمدنى

تمدنى

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسدزاده على آبادى

اسدزاده على آبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
سيدجوادى باروق

سيدجوادى باروق

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقانپور

دهقانپور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نخستين ساعد

نخستين ساعد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مردانه

مردانه

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
طهماسى پور

طهماسى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خدايى دولت سرا

خدايى دولت سرا

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كريمى پيرآلقر

كريمى پيرآلقر

باستانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بازدار قمچى قيه

بازدار قمچى قيه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محرمى شام اسبى

محرمى شام اسبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راست منش

راست منش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرضى زاده

فرضى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دوستدار محمودآباد

دوستدار محمودآباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اعترافى

اعترافى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طلوعى پيله رود

طلوعى پيله رود

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برزگر گللو

برزگر گللو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سقائى شام اسبى

سقائى شام اسبى

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مملوكى

مملوكى

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده نيارى

ابراهيم زاده نيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسن زاده بابلان

حسن زاده بابلان

مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيب زاده اردبيلى

حبيب زاده اردبيلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زينالى پيرالوان

زينالى پيرالوان

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رسولى جمادى

رسولى جمادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجيدپور قورت تپه

مجيدپور قورت تپه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
روح نواز پيله رود

روح نواز پيله رود

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پيدايش

پيدايش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرپورهل آباد

باقرپورهل آباد

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوهى هير

كوهى هير

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جدى يل سوئى

جدى يل سوئى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى آتشگاه

احمدى آتشگاه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رسولى نيا

رسولى نيا

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پوراسكندرى رضى آباد

پوراسكندرى رضى آباد

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتحى هير

فتحى هير

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جلايرى

جلايرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمان زاده

سليمان زاده

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهين

شاهين

علوم ومهندسي اب | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى اوچبلاغ

محمدى اوچبلاغ

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آقابيگى

آقابيگى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رنجبربيرامعلى زاده

رنجبربيرامعلى زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اباذرى

اباذرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عيسى زاه

عيسى زاه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على جعفرى

على جعفرى

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرضى

فرضى

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آزادخانى

آزادخانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لطفى زهرا

لطفى زهرا

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ساجدى حمل آباد

ساجدى حمل آباد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احدى

احدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نورى نوده

نورى نوده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خليلى يايچى

خليلى يايچى

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بشيرزاده كريق

بشيرزاده كريق

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سوادوند رضى آباد

سوادوند رضى آباد

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موحدى اصل

موحدى اصل

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اديب آبى بيگلو

اديب آبى بيگلو

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
بيگ زاده

بيگ زاده

فلسفه | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجفقلى زاده

نجفقلى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قرداشخانى

قرداشخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سعيدى انارى

سعيدى انارى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملازاده نورانى

ملازاده نورانى

فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضائى نظيفى

رضائى نظيفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
پيله ورملكى

پيله ورملكى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شاكر شيران

شاكر شيران

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كمالى فر

كمالى فر

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

شيمي کاربردي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدادوست

خدادوست

مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى مقدم

ابراهيمى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن پور جمادى

حسن پور جمادى

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معمر حور

معمر حور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صلواتى زاده

صلواتى زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريف باروق

شريف باروق

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمى آقبلاغ

رستمى آقبلاغ

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زمانى رويندزق

زمانى رويندزق

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرنيا كلانسرا

جعفرنيا كلانسرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودى بابلانى

محمودى بابلانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اطهر

اطهر

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قدرتى آتشگاه

قدرتى آتشگاه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عيوضى

عيوضى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حجازى اصل

حجازى اصل

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خراباتى سوها

خراباتى سوها

امار | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفريان

صفريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تكرميان

تكرميان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دانشى هير

دانشى هير

تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روان نخجوانى

روان نخجوانى

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جراح

جراح

امار | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدى خرابه كهل

عبدى خرابه كهل

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تقوى نيا

تقوى نيا

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرى هرى

باقرى هرى

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بنالى خليفه لو

بنالى خليفه لو

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلستانى ايمانى

گلستانى ايمانى

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برومند

برومند

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم مهندسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مراحمى

مراحمى

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امجدى كيوى

امجدى كيوى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخ زاده خليل آباد

شيخ زاده خليل آباد

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشور يزن آباد

دانشور يزن آباد

گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قهرمان روزگار

قهرمان روزگار

علوم مهندسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى مسدرقى

جعفرى مسدرقى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صبورى نير

صبورى نير

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتحى اصل

فتحى اصل

مهندسي طبيعت | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دلشادويرثق

دلشادويرثق

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پناهى تقى ديزج

پناهى تقى ديزج

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

زمين شناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذرنيا

آذرنيا

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الويرى

الويرى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نعمتى مقدم

نعمتى مقدم

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپهره

سپهره

مهندسي طبيعت | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
فاطمه افقه

فاطمه افقه

زيست شناسي گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشفق

مشفق

زمين شناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمردى

زمردى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دلداده شيرين

دلداده شيرين

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی