دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دامغان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبيرى فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
عزيزيان محمد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
على ميرزائى اشكان انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
راسخى سيد مهدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
بينائيان عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
جوادى نژاد محمدامين انسانی حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
مرتضوى زهراسادات هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 35
رحمتى رضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
عتباتى نائينى مريم ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدمومنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
بصيرى ریاضی امار | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
نظم آراء انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 29
جنانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهرابيان انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 22
رمضان قربانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 33