گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گرمسار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تاكستانى آرمان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
تاكستانى ارزو ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 66
احمدى ليلا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عامرى مهران انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 61
قباخلو فاطمه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مفتح حسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 92
شاه حسينى محمد جواد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 79
برهانى ابوالفضل ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 105
عاشورى مهديه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 76
كلاته اقا محمدى محمدامين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
فرجى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
حجرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 19
تفكرى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 45
ابولى هنر صنايع دستي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى انزهائى هنر فرش | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
متولى انسانی علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
قنبرى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
عبدوسى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مشهدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نمكى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
زندى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 44
شاه حسينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 57
كمالى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
هاشمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 68
قنبرى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال از دوم دبيرستان 48
رنجبرى انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاجانى انسانی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جورابلو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 79
نجاريانى انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
رزاقى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 8سال از پنجم دبستان 113
رشمه خواه انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
كاشانى انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 48
بهگوپناه انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
تليارى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 46
ميراخورى ریاضی مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 16
مومنى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 13
معافى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 5سال از سوم راهنمايي 60
عزالدين ریاضی مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 41
سلمانى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 25
نجف زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 52
تابنده دوست ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 10سال از سوم دبستان 150
برهانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 42
لجران پور ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال از دوم دبيرستان 23
اصغرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 13
ميرآخورلو ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 21
يوردخانى تجربی ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 28
حسينى خطيب تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
عرب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
بابوسن تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 70
مومنى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ثامنى تجربی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 30
ايزدبخش ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميراخورلى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال از سوم دبيرستان 32
حسين زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 48
قنبرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
عسگرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
هوشمند تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 39
قباخلو تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25