شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهرود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
غلامى برمى زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
ابراهيمى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
آهويى مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
دانشور سيد شايان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
شكرى على ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين پور محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
دولت آبادى بهاره انسانی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
عرب زينلى جواد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 12
آجودانى كيميا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 42
افشار عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 44
انصارى سبحان ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
نظرى عارف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 41
صفارى صبا انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 2سال از سوم دبيرستان 41
جندقيان مهديه انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسن پور نامقى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
عرب انصارى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
جهانيان مائده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيخ زايى رامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 42
اشرفى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاضى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 21
على زاده برمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 45
وليان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
طالبى ریاضی ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 1سال از چهارم دبيرستان 17
قديرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
كرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدلى هزاوه قديم تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
حدادى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 34
رضائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
جلالى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مصاحبه تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
تيمورى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
غياث الدين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 54
رجبى انسانی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 26
طبسى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدحسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 7سال از اول راهنمايي 123
بهراميان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكرمى انسانی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
صفائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
صادقى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 2سال از سوم دبيرستان 43
نيازى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 26
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 65
صلواتى همدانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاجى اسماعيليان تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 19
موسوى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال از اول دبيرستان 71
سيفى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاجى اسماعيليان انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 23
توحيدى انسانی فلسفه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداللهى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 14
اشرفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 45
عامرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب قبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 78
شمسى انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سامقانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 66
صمديان انسانی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
عامرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضوانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 73
علينقيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
صانعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 59
بداقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكبريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 47
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 48
رشيدان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 44
طحانيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 39
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 46
حاجى محمديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 42
غوغائى انسانی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 58
غلامى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
عبداللهى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابوالقاسمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
خراسانى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خواجه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 24
كامكاران تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
مرادنژاد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
طاهرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 40
صديقى بسطامى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 28
جعفرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 29
خراطها ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 35
نوكنده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
مقدس تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
بخشى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 39
كمالى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
ارزانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 27
منجمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
يونسيان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفرى خفاجه تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 40
طاهرى محمودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بارانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اعظمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
جلالى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
علائى زاده تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
رضوانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زوارى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
پوريان تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 35
بيك محمدى تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 39
بلوچى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
غنچه تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرزانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمديان فرد تجربی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 38
ترابى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 55
نورى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 34
نصرتى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17