سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سمنان

نظرى

نظرى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پاكزاديان

پاكزاديان

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادى سهيل

مرادى سهيل

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
خيرخواهان عليرضا

خيرخواهان عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق دوست نسيم

حق دوست نسيم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عسكرى اميرحسين

عسكرى اميرحسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خان بابازاده محمد

خان بابازاده محمد

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فكوريان

فكوريان

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيمى محمدحسن

ابراهيمى محمدحسن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اشرف سرخه

اشرف سرخه

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
حسنيان مطهره

حسنيان مطهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صبحى نگار

صبحى نگار

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
مجدى معصومه

مجدى معصومه

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
صابريان

صابريان

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ترحمى محمدرضا

ترحمى محمدرضا

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه هنر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
اميدى

اميدى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريم پور اميرحسين

كريم پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
صبوحى عاطفه

صبوحى عاطفه

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
پاكزاديان محمدرضا

پاكزاديان محمدرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مكبريان عليرضا

مكبريان عليرضا

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ميركمالى فاطمه

ميركمالى فاطمه

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فراتى مريم

فراتى مريم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صبحى محمدرضا

صبحى محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعرابى محمد جواد

اعرابى محمد جواد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

زبان
خوارى فاطمه

خوارى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاه حسينى محمد هادى

شاه حسينى محمد هادى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مرادى قادى سيده زهرا

مرادى قادى سيده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علاوى طوسى پريسا

علاوى طوسى پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صبحى نسيم

صبحى نسيم

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
صفايى پور امير

صفايى پور امير

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيف عليان

سيف عليان

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امامى فاطمه

امامى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عربى

عربى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معمار محمدحسين

معمار محمدحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى كردميرى

موسوى كردميرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت مهدي شهر

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پهلوان محمد حسين

پهلوان محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خيرالدين محمد

خيرالدين محمد

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رضائيان فاطمه

رضائيان فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مكبريان محمد

مكبريان محمد

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
طيبان فهيمه

طيبان فهيمه

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صحافى ساجده

صحافى ساجده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هرمزى مريم

هرمزى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى محمد امين

ذوالفقارى محمد امين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سعيدى فاطمه

سعيدى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صداقت مهران

صداقت مهران

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مختارى امير حسين

مختارى امير حسين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صفائيان محمدمسعود

صفائيان محمدمسعود

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رحيميان ترمه

رحيميان ترمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جندقى عارفه

جندقى عارفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضائى شهميرزادى

رضائى شهميرزادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پاكزاديان

پاكزاديان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمديان سمنانى پرنيان

محمديان سمنانى پرنيان

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ذوالفقاريان

ذوالفقاريان

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
انصارى فرد

انصارى فرد

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
زيارى

زيارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
طاهرى فولادى الهام

طاهرى فولادى الهام

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت فولاد محله

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فريور دريا

فريور دريا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طباطبايى

طباطبايى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاكزاديان

پاكزاديان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرخانى

سرخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
لشگرو على

لشگرو على

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
ابراهيم زاده يگانه

ابراهيم زاده يگانه

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عقيلى

عقيلى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تقوى درجزينى

تقوى درجزينى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرحاج

ميرحاج

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يوسفى اصفهانى اميرحسين

يوسفى اصفهانى اميرحسين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبى پوريا

رجبى پوريا

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ستار

ستار

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مستخدمين

مستخدمين

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قاسمى امير حسين

قاسمى امير حسين

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
صالحى محمد مهدى

صالحى محمد مهدى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضاييان

رضاييان

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كهتر منش شكيبا

كهتر منش شكيبا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بنى اسدى مهدى

بنى اسدى مهدى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
عمادالدين

عمادالدين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
رهبرى

رهبرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقيم پور

مقيم پور

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضوى

رضوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سيستانى

سيستانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
اديبى

اديبى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طباطبائى

طباطبائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملائيان

ملائيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قزوينيان

قزوينيان

اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شجاعان

شجاعان

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
معروفى

معروفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دوستمحمدى

دوستمحمدى

نقاشي | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

هنر
معينيان

معينيان

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفاخواه

صفاخواه

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 60 آزمون

زبان
عرب

عرب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گلباغى

گلباغى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
رمرودى

رمرودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گاليکش

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ادب

ادب

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى فولادى

محمدى فولادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ضميرى

ضميرى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حقيقت

حقيقت

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاشى

كاشى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملاييان

ملاييان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كسائيان

كسائيان

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوحى

نوحى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
صلواتى

صلواتى

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عاشورى

عاشورى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صياد

صياد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قدس

قدس

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پيوندى

پيوندى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحيان

صالحيان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت طرود شاهرود

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قدس

قدس

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاهميرى

شاهميرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابو

ابو

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خدائيان

خدائيان

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
بختيارى

بختيارى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نژادلو

نژادلو

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هامون

هامون

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رستمى فيض آبادى

رستمى فيض آبادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادى حقيقى

مرادى حقيقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زرگر

زرگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خياطيان

خياطيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايجى

ايجى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
اعوانى

اعوانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهانيان

جهانيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دائيان

دائيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى پهنه كلايى

محمدى پهنه كلايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قناد

قناد

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شربتدار

شربتدار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تشرفى

تشرفى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كاشى

كاشى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيلى زاويه كرد

اسماعيلى زاويه كرد

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كركه آبادى

كركه آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
وحدتى

وحدتى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امير احمدى

امير احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين فخار

حسين فخار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خزر

خزر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مشتاقى

مشتاقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باطبى

باطبى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خان احمدى

خان احمدى

صنايع دستي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
همتى

همتى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دامغانيان

دامغانيان

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
رستميان

رستميان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غنيان

غنيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
مداح

مداح

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كركه ابادى

كركه ابادى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يوسفيه

يوسفيه

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زيارى

زيارى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانشگر

دانشگر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شير آشيانى

شير آشيانى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كلامى

كلامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شربتى

شربتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نسيمى

نسيمى

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كاشفى

كاشفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على بابايى

على بابايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حمزه لوى

حمزه لوى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اذانى

اذانى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وحدتى

وحدتى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مستخدمين حسينى

مستخدمين حسينى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهار

بهار

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طاهرى فولادى

طاهرى فولادى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدوى اوريمى

مهدوى اوريمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افتخارى ممقانى

افتخارى ممقانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خانجانى

خانجانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طحان لتيبارى

طحان لتيبارى

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ارغان

ارغان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيميان

رحيميان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلامى فرد

غلامى فرد

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كسائيان

كسائيان

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى نسب

بهرامى نسب

مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مسلمى فر

مسلمى فر

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

8سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
ملكى زاده

ملكى زاده

نقاشي | دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

هنر
وطن پرست

وطن پرست

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زرين پور

زرين پور

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
كسائيان

كسائيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ايمانى فولادى

ايمانى فولادى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صداقتى

صداقتى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرهمندراد

فرهمندراد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالشاه

عبدالشاه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مشهد

مشهد

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بوباش

بوباش

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | شبانه

5سال کانونی / 77 آزمون

هنر
نوحى

نوحى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كرم الدين

كرم الدين

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خيرخواهان

خيرخواهان

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
طالبى

طالبى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رئوفى

رئوفى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صبور

صبور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آزاده

آزاده

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تبيانيان

تبيانيان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان

جهان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدوس

عبدوس

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قائمى فر

قائمى فر

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كميزى

كميزى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفايى

صفايى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عاليشاه

عاليشاه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
لعل گندمى

لعل گندمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صفايى نسب

صفايى نسب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيادت پور

سيادت پور

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
بينايى

بينايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
محسنى ملردى

محسنى ملردى

فيزيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاهب

شاهب

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كسائيان

كسائيان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صابريان

صابريان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اعوانى

اعوانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدوس

عبدوس

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اديبى

اديبى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نظرى گيلان نژاد

نظرى گيلان نژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميركو

ميركو

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدوس

عبدوس

صنايع دستي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
كلامى

كلامى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زيارى

زيارى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهاب

شهاب

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حاجى قربانى

حاجى قربانى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كرمانى

كرمانى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پور شاهرودى

پور شاهرودى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مستخدمين حسينى

مستخدمين حسينى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هزارجريبى

هزارجريبى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اعوانى

اعوانى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسانى نبافتى

احسانى نبافتى

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيخسروى

كيخسروى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقى حقيقى

صادقى حقيقى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صندوقدار

صندوقدار

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

نقاشي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
جرجانى

جرجانى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خاتمى

خاتمى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مطلب

مطلب

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كسائيان

كسائيان

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهى دوست

الهى دوست

شيمي کاربردي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بياتى

بياتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيك فرد

نيك فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
حامدى پور

حامدى پور

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- بومي استان سمنان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آلبويه

آلبويه

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دولو

دولو

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمان

زمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صدر ممتاز

صدر ممتاز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وحدتى پور

وحدتى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاكزاديان

پاكزاديان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفا

صفا

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هقنتى

هقنتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خدابنده

خدابنده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قزوينى

قزوينى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهبر

رهبر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كردى

كردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدى ملردى

اسدى ملردى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زينتى

زينتى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بندرآبادى

بندرآبادى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ولى

ولى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هراتيان

هراتيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى فولادى

رضايى فولادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كياستى

كياستى

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سليمانيان

سليمانيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احسانى تيرتاشى

احسانى تيرتاشى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غايبى

غايبى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صندوقدار

صندوقدار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سها

سها

اقتصاد | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ساسانى

ساسانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت سمنان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قربانى شلى

قربانى شلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان محل خدمت سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
داود الموسوى

داود الموسوى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرى تيرتاشى

باقرى تيرتاشى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اقوامى پناه

اقوامى پناه

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دشتبانى

دشتبانى

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى بنيس

صادقى بنيس

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتى

همتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علوى

علوى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فردوسيان

فردوسيان

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ماجلانى مهدى خان محله

ماجلانى مهدى خان محله

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشتاقى

مشتاقى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كسائيان

كسائيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قريب بلوك

قريب بلوك

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذوالفقار خانى

ذوالفقار خانى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قدس

قدس

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صفاخواه

صفاخواه

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفائيان

شفائيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خيرالدين

خيرالدين

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شهاب الملك فرد

شهاب الملك فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيرخواهان

خيرخواهان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- بومي استان سمنان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاكزاديان

پاكزاديان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ديانى

ديانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورى جعفر آباد

نورى جعفر آباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرى سرشت

باقرى سرشت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مطهرى نسب

مطهرى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادان

مرادان

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى حقيقى

مرادى حقيقى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميركو

ميركو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امير فخرى

امير فخرى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بلند

بلند

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ورامينى

ورامينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مكبريان

مكبريان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
زيارى

زيارى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يدالهى

يدالهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسرويان عرب

خسرويان عرب

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ميراحمدى

ميراحمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بتويى

بتويى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرزاده

اميرزاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمديان سمنانى

محمديان سمنانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اتوكش

اتوكش

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

شيمي کاربردي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امتى

امتى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوروزى فرد

نوروزى فرد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دروارى

دروارى

اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب

عرب

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرزاده

اميرزاده

فيزيک مهندسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طالب بيدختى

طالب بيدختى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
يار محمدى

يار محمدى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفى

صفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فيض

فيض

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

مهندسي طبيعت | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فدايى تهرانى

فدايى تهرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كاشى

كاشى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شاهجوئى

شاهجوئى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صمديان

صمديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى چاشمى

جعفرى چاشمى

مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضوان بيدختى

رضوان بيدختى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معينيان

معينيان

فيزيک مهندسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايمانى فولادى

ايمانى فولادى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همتى

همتى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نجاريان

نجاريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهب

شاهب

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيبانى پور

شيبانى پور

امار | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يعقوبى افروزى

يعقوبى افروزى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مقصوديان

مقصوديان

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساوه

ساوه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
انوارى

انوارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خانه زر

خانه زر

فيزيک مهندسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فريدون

فريدون

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذوالفقاريان

ذوالفقاريان

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مطهرى نژاد

مطهرى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گردان

گردان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
طاهريان

طاهريان

اقتصاد | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رازقى

رازقى

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
منقاد

منقاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همتيان

همتيان

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيدقى

بيدقى

شيمي محض|دانشگاه دامغان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عزيزى فر

عزيزى فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آبيل

آبيل

معارف اسلامي | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی