سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سمنان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى سهيل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 76
خيرخواهان عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حق دوست نسيم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
عسكرى اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
خان بابازاده محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابراهيمى محمدحسن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
حسنيان مطهره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
صبحى نگار زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مجدى معصومه انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال از سوم راهنمايي 88
ترحمى محمدرضا هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه هنر | شبانه دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريم پور اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 9سال از چهارم دبستان 171
صبوحى عاطفه انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
پاكزاديان محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مكبريان عليرضا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
ميركمالى فاطمه انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صبحى محمدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
اعرابى محمد جواد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 10
خوارى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
شاه حسينى محمد هادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
مرادى قادى سيده زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
علاوى طوسى پريسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 33
صبحى نسيم زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
صفايى پور امير ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
معمار محمدحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 59
پهلوان محمد حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 58
خيرالدين محمد انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
رضائيان فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مكبريان محمد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
صحافى ساجده تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
هرمزى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 50
ذوالفقارى محمد امين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 76
صداقت مهران تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفائيان محمدمسعود انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
رحيميان ترمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 48
جندقى عارفه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 47
رضائى شهميرزادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 62
محمديان سمنانى پرنيان ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
فريور دريا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
لشگرو على هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 25
ابراهيم زاده يگانه انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عقيلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 42
تقوى درجزينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 43
يوسفى اصفهانى اميرحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
رجبى پوريا انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مستخدمين ریاضی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 44
صالحى محمد مهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كهتر منش شكيبا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 68
طاهريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
يوسفى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 76
اخلاقى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
ملائيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 82
قزوينيان انسانی اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 22
دوستمحمدى هنر نقاشي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 64
معينيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
نجاتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خورشيدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفاخواه انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
موسوى ریاضی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
گلباغى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
احمدى انسانی حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
ضميرى انسانی روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال از سوم دبيرستان 36
حقيقت ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
كسائيان تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 63
نوحى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسعودى انسانی روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
صلواتى انسانی باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
قدس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
پيوندى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
قدس ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
شاهميرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
ابو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
خدائيان هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 15
بختيارى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
نژادلو ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
محموديان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
مرادى حقيقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 39
خياطيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ايجى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
دائيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
طاهريان انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
قناد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 58
شربتدار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
تشرفى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
كاشى انسانی روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسماعيلى زاويه كرد ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 11
جبارى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 53
وحدتى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسين فخار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خان احمدى هنر صنايع دستي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
دامغانيان انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
دوست محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 82
رستميان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
غنيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مداح ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
اميدى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دانشگر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 61
شير آشيانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
عسكرى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
طاهريان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 23
كلامى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
شربتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 17
حيدريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 26
نسيمى انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
كاشفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
حافظى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 41
بهار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
طاهرى فولادى انسانی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهدوى اوريمى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
افتخارى ممقانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
صفائى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
قاسمى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 75
محمديان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 30
خانجانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
طحان لتيبارى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 36
ارغان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
رحيميان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 60
غلامى فرد انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
كسائيان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ناظرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
دوست محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهرامى نسب ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
مسلمى فر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ملكى زاده هنر نقاشي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 76
وطن پرست انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زرين پور زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 41
ايمانى فولادى انسانی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صداقتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
عبدالشاه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
فضلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بوباش هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 5سال از سوم راهنمايي 77
نوحى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 52
طاهريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نظرى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خيرخواهان ریاضی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صفرى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
طالبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رئوفى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صبور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 4سال از اول دبيرستان 86
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
آزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
تبيانيان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 25
عبدوس ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
قائمى فر ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 34
كميزى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفايى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
جبارى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
طاهريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
رجبى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گنجى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 46
عاليشاه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 19
عمادى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 43
لعل گندمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفايى نسب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيادت پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
همتى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 8سال از پنجم دبستان 139
ملكى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شاهب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عبداللهى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 68
كسائيان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
صابريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 48
خيرخواه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اعوانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 79
دولتى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
نظرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدوس ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نظرى گيلان نژاد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 49
رجبى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
ميركو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
عبدوس هنر صنايع دستي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 40
كلامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
زيارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاجى قربانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 52
كرمانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 46
مستخدمين حسينى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 17
هزارجريبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 51
اعوانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
احسانى نبافتى انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كيخسروى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 89
محموديان تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
بهرامى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صندوقدار انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
جرجانى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
خاتمى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مطلب انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كسائيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
الهى دوست ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بياتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نيك فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 8سال از پنجم دبستان 150
دولو ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
صدر ممتاز تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
واحدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 23
رشيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
وحدتى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 16
پاكزاديان ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 25
صفا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نبوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 20
هقنتى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
قزوينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رهبر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
اسدى ملردى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
رجبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 71
شجاعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 44
بندرآبادى تجربی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 30
ولى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 44
همتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
طاهريان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
هراتيان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 55
هاشمى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اميدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 50
طاهريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضايى فولادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كياستى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
احسانى تيرتاشى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 30
غايبى ریاضی مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 42
صندوقدار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
سها انسانی اقتصاد | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ساسانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 37
داود الموسوى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خيرخواه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 41
باقرى تيرتاشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهدوى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقى بنيس تجربی روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 20
علوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
فردوسيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ماجلانى مهدى خان محله تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشتاقى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كسائيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قريب بلوك ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ذوالفقار خانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 15
قدس ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 28
اسماعيلى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ذوالفقارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفاخواه ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
شفائيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 41
خيرالدين تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 59
شهاب الملك فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
شيرازى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خيرخواه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نورى جعفر آباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 48
باقرى سرشت تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
صمدى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مرادان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
ميركو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بلند ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ورامينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مكبريان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 8سال از پنجم دبستان 144
زيارى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
زرگر انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميراحمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 15
بتويى تجربی روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 3سال از دوم دبيرستان 50
اميرزاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 39
محمديان سمنانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 6سال از دوم راهنمايي 76
اتوكش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحمانيان ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
امتى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عرب ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
طيبى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يار محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
وحيدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 28
صفى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 42
فيض تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 51
طاهريان تجربی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
فدايى تهرانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
نظرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 23
رضازاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال از سوم دبيرستان 37
شاهجوئى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
صمديان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
طاهريان تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 48
حدادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضوان بيدختى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 26
دوست محمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 20
ايمانى فولادى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
همتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 53
شاهب ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ملكى تجربی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصيرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 25
يعقوبى افروزى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مقصوديان تجربی حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ساوه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
انوارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 61
فريدون تجربی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهره بر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
ذوالفقاريان تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
مطهرى نژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
گردان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 83
طاهريان تجربی اقتصاد | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 23
رازقى تجربی حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 65
همتيان تجربی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13