كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كيان

عليرضايى مهسا

عليرضايى مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قلى پور محمدرضا

قلى پور محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت کوهرنگ

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رام يار

رام يار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برجاس

برجاس

ايران شناسي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی