فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فلارد


جهانگيرى كندرى

جهانگيرى كندرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی