فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فلارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صالحى محمد حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 51
جهانگيرى كندرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بيژنى زاده انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رئيسى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 19
ويسى پروزى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى قلعه سوخته انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 26