بن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بن

طادى الهام

طادى الهام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
سليمى صادق

سليمى صادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت کوهرنگ

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
آقابابايى

آقابابايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
درعلى

درعلى

مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 64 آزمون

زبان
جهانگيرى

جهانگيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي معماري | دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی