بن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آذرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 43
جهانگيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 66
اكبرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 67
كاظمى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 20
نادرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 38
دهقانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 42
اكبرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 31
سليمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 22
حيدرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 29
سليمى انسانی باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10