لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لردگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى ميلاسى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
نادرى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
شيخى سينى فرشاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جمالى اسماعيل تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
موسوى سردشتى حسن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 47
جليل طهماسبى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 56
عليخانى فرادنبه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خدمتى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
جليل پيران تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 30
تقى پور تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 80
كريمى منجرموئى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 65
حاجيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 43
خليل طهماسبى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
اردشيرى لردجانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 40
روان مد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 10
قنبرى كهيانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 58
اميرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمى منجرموئى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 5سال از سوم راهنمايي 78
جمالى تركانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
جليل شش بهره انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 16
قياسى سونكى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
كريمى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 42