سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى سامانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
تراكمه سامانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
ميرشكار چم چنگى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
محمدولى سامانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 44
بهرامى سامانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 29
كبيرى سامانى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 21
كبيرى سامانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحيم خانى سامانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28