فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فرخ شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نكوئى نرجس انسانی حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
همتيان فرشيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 53
نادرى مينا انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
آزاده سيده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 101
برات پور ايرج تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال از دوم راهنمايي 68
رضايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 102