شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهركرد

مظفرى عرفان

مظفرى عرفان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهارلوئى پوريا

بهارلوئى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهديان على

مهديان على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صادقى كوروش

صادقى كوروش

جامعه شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قنبرى فاطمه

قنبرى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
كاويانى

كاويانى

مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كريمى نگين

كريمى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كبيرى رضا

كبيرى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى مينو

عباسى مينو

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
ميرزاپور محمدحسين

ميرزاپور محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشم زاده پريا

هاشم زاده پريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امانى بنى پرديس

امانى بنى پرديس

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رحيمى نرگس

رحيمى نرگس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اردستانى محمدمهدى

اردستانى محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مختارى نيره

مختارى نيره

ارتباطتصويري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
صفرى زهرا

صفرى زهرا

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
موسوى على

موسوى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرى مهراوه

ميرى مهراوه

نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قلى پور محمدجواد

قلى پور محمدجواد

عکاسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
هاشمى على

هاشمى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظرى مقدم شكيلا

نظرى مقدم شكيلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى مهدى

احمدى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى محمدمهدى

نظرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ولى پور اميرحسين

ولى پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفى سينا

يوسفى سينا

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى سيدمحمد امين

حسينى سيدمحمد امين

حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كيانى فاطمه

كيانى فاطمه

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ثباتى حسين

ثباتى حسين

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرى اميررضا

جعفرى اميررضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شيروانى پريا

شيروانى پريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاه سياه مهدى

شاه سياه مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شمسى پور

شمسى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سردارى

سردارى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صفارى اميرسپهر

صفارى اميرسپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسماعيلى محمدجواد

اسماعيلى محمدجواد

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نصيرى شقايق

نصيرى شقايق

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت کيار

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
نوراللهى

نوراللهى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لله گانى

لله گانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري محل خدمت اردل

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آقاسى

آقاسى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شمس

شمس

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جوادى

جوادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهباز

شهباز

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

حقوق | دانشگاه شهرکرد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بنى طالبى

بنى طالبى

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رفيع پور

رفيع پور

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاج زينلى

حاج زينلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانبازفرد

جهانبازفرد

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بختيارى نيا

بختيارى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ريواز

ريواز

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جهانبازى

جهانبازى

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
رحيمى

رحيمى

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جوانبخت

جوانبخت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نجفيان

نجفيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سقايى

سقايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برجيان

برجيان

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بنى هاشمى

بنى هاشمى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بلالى

بلالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فرازنده

فرازنده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جاودان

جاودان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
واحد

واحد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وجدى

وجدى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نفرسفيد

نفرسفيد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فروزنده

فروزنده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خداوردى

خداوردى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

زبان
علوى

علوى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قائدى

قائدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زحمتكش

زحمتكش

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهاءلو

بهاءلو

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هيبتى

هيبتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قنبرپور

قنبرپور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

علوم قران وحديث | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يادگارى

يادگارى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيرزاده

شيرزاده

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

فيزيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى پور

كريمى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عسگرى ارجنكى

عسگرى ارجنكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كى منش

كى منش

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفريان

جعفريان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي طبيعت | دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اقتصادکشاورزي | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راوش

راوش

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي طبيعت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليدادى

عليدادى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی