بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بجستان

رجايى على

رجايى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسامى پور مهدى

حسامى پور مهدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
آصفى جزين زهرا

آصفى جزين زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اعظمى شكيبا

اعظمى شكيبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طيبى اميرمحمد

طيبى اميرمحمد

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ستوده مهدى

ستوده مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دليرى فردين

دليرى فردين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده اسماء

ابراهيم زاده اسماء

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعادت بجستانى

سعادت بجستانى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زين آبادى بجستانى

زين آبادى بجستانى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نجف پور

نجف پور

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عليشاهى

عليشاهى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آقايى بجستان

آقايى بجستان

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بشارتى

بشارتى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسحاق زاده

اسحاق زاده

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى پوراهنك

مرادى پوراهنك

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادرى روسنگ

قادرى روسنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
پوراسماعيل

پوراسماعيل

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
پور محبى

پور محبى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيدارمغز

بيدارمغز

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سراجى مقدم بجستانى

سراجى مقدم بجستانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
برهانى سنكچولى

برهانى سنكچولى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زيرك

زيرك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كرم زاده

كرم زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فراستى

فراستى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خوشبخت جزين

خوشبخت جزين

زبان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی