رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رشتخوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هراتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 4سال از اول دبيرستان 43
سالاريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانيان تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 44
ميرسياسى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
پردل تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 42
صالحى پور انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
سنجرى تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 40
يوسفى مقدم تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31