چناران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چناران

پرهيزكار حسين

پرهيزكار حسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفرى سيداباد فاطمه

جعفرى سيداباد فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفرى سيد اباد زهره

جعفرى سيد اباد زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
چشمه سنگى مرتضى

چشمه سنگى مرتضى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرهمند زينب

فرهمند زينب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باباخانى

باباخانى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يعقوبى على

يعقوبى على

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نظرى خيجى مرتضى

نظرى خيجى مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت جوين

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
توپكانلو مينا

توپكانلو مينا

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفايى

شفايى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
خوب

خوب

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيز

عزيز

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
حق بين

حق بين

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستگار

رستگار

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بابا

بابا

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروى منش

خسروى منش

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جائى

جائى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مرد

مرد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نكوئى

نكوئى

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاكزبان

پاكزبان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رمضانى خرم آباد

رمضانى خرم آباد

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عيدى

عيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آهنگر

آهنگر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلامعلى نژاد

غلامعلى نژاد

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرشيدنيا

فرشيدنيا

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
يارمحمدزاده سراب

يارمحمدزاده سراب

مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تيوار

تيوار

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ولى زاده ريشخور

ولى زاده ريشخور

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طايفى

طايفى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غيوريان

غيوريان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چشمه سنگى

چشمه سنگى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اميدوار

اميدوار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
وطن پرست

وطن پرست

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بانى دخت

بانى دخت

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظامى

نظامى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پژنگى پايه

پژنگى پايه

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ايزدى فر

ايزدى فر

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقا محمدى

آقا محمدى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى توپكانلو

محمودى توپكانلو

امار | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شجاعى مقدم

شجاعى مقدم

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
كلالى

كلالى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رفعتى پور

رفعتى پور

مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذوقى

ذوقى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حق خواه به آباد

حق خواه به آباد

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لعل گلى

لعل گلى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بنائى

بنائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كمالى رنجبر

كمالى رنجبر

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اعتقادى

اعتقادى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صوفيان

صوفيان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی