خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خواف

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مقيمى وحيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
زنگنه ابراهيمى مهدى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 5سال از سوم راهنمايي 86
تنضيفى ميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
زنگنه ابراهيمى جواد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 41
پاكدامن صدف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 60
عطارى رودى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 47
يحيايى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كمالى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 73
سربازى سلمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 54
عامرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 42
درستكار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 39
آشفته برآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 61
صلاحديد رودى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 65
اديبى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 30
مهرعلى سلامى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
خوشنوا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
آرزومند رودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 47
جوان سنگانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 20
طاهرى قاسم آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
شكوهى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 55
رستمى انسانی مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
اكبرى فدوى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال از دوم دبيرستان 56
گره گشا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 41
شاهقاسى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 31
موحدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 42
قربانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
پاكيزه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 57
يعقوبى برآباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 4سال از اول دبيرستان 66
صيدمحمدخانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرى سلامى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
شترى سنگانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
عامرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 2سال از سوم دبيرستان 43
زنگنه قاسم آبادى انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
معينى رودى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 48
هميشه بهار نشتيفانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 59
موسى پور تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيضى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 6سال از دوم راهنمايي 89
قادرى سنگانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 56
حسينى بهلولى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 42
رضوانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاهقاسى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 37
واسعى مهرآبادى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرزايى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 45
بهشتى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 39
رحمانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 19
باقرى مقدم سلامى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 19
زنگنه قاسم آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 46
زنگنه انسانی علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
مطيع تجربی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 27
شريفى استائى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 12
جعفرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
درستكار تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 42
زنگنه قاسم آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 45
بختيارى سدهى انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 27
مجرد سلامى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 41
اردونى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 69
بختيارى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 80
حدادى نيازآبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
آشكار تيزابى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 56
بارحم لاجى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 55
زنگنه انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
ارشد رودى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
بررودى سدهى انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفريان چمن آباد انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 16
مركب تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 43
خزائى انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 15