فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فريمان

نيك روش على

نيك روش على

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
درخشش رضا

درخشش رضا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كدخداى عرب محمد

كدخداى عرب محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
جمعه پور الهام

جمعه پور الهام

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كامل عرب سجاد

كامل عرب سجاد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ايزدى فريمانى كوثر

ايزدى فريمانى كوثر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فيروزمند محمد

فيروزمند محمد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اربابى شيوا

اربابى شيوا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
علامه

علامه

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معصومى كاريزى

معصومى كاريزى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محتشمى

محتشمى

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايى مقدم

رضايى مقدم

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
هاشمى فريمانى

هاشمى فريمانى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مرادى بعد

مرادى بعد

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عبدالهيان

عبدالهيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قوى عرب

قوى عرب

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبداللهى اسماعيل آباد

عبداللهى اسماعيل آباد

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
داروغه

داروغه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
وطن خواهان

وطن خواهان

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى بعد

مرادى بعد

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آبياركته شمشيرى

آبياركته شمشيرى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دهقان سفيدسنگى

دهقان سفيدسنگى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اعلم رحمى

اعلم رحمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
براتى

براتى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گله دار

گله دار

مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بالفروش على پور

بالفروش على پور

پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
الهى دخت فريمان

الهى دخت فريمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رجائى فر

رجائى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كسبى فريمانى

كسبى فريمانى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى پور

صالحى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
نظام خواه مزار

نظام خواه مزار

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيرين

شيرين

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خليلى اصفهانى

خليلى اصفهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيازى نعمان

نيازى نعمان

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مجرد فريمانى

مجرد فريمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايزدى شهرى

ايزدى شهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمى

رحمى

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بوستانى

بوستانى

جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آخرتى

آخرتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلامزاده

غلامزاده

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قرائى

قرائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فروردين فريمان

فروردين فريمان

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حلمى مقدم

حلمى مقدم

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتاحى مقدم

فتاحى مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهان فاضلى

جهان فاضلى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قوتى سفيدسنگى

قوتى سفيدسنگى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورحاج رضايى

پورحاج رضايى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احسانى

احسانى

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رنجبرآلى

رنجبرآلى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرجام

فرجام

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورقربانى

پورقربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملامحمودى

ملامحمودى

باستان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی