فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فريمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيك روش على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
درخشش رضا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
كامل عرب سجاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
ايزدى فريمانى كوثر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 49
رضايى مقدم انسانی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 65
هاشمى فريمانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
قوى عرب انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
عبداللهى اسماعيل آباد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
داروغه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال از دوم دبيرستان 40
وطن خواهان ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرادى بعد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
آبياركته شمشيرى انسانی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقان سفيدسنگى انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
رمضانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
اصغرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 47
براتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
گله دار انسانی مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
بالفروش على پور تجربی پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 4سال از اول دبيرستان 67
دهقان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيمى انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 29
رجائى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 55
كسبى فريمانى انسانی اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 5سال از سوم راهنمايي 101
نظام خواه مزار تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 50
دستجردى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
موسوى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
خليلى اصفهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
مجرد فريمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 40
ايزدى شهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 18
رحمى انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
بوستانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
بختيارى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 18
غلامزاده انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 15
قرائى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 40
فروردين فريمان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
حلمى مقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 16
جهان فاضلى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
قوتى سفيدسنگى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
مرادى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 64
پورحاج رضايى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
احسانى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
احمدى انسانی هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
خزاعى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12