تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تايباد

عرب يوسف آبادى سحر

عرب يوسف آبادى سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ملاحسينى فاطمه

ملاحسينى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
درويشى فرزنه ئى فاطمه

درويشى فرزنه ئى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يوسفى فندخت صفى اله

يوسفى فندخت صفى اله

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلشادبرآبادى حفصه

دلشادبرآبادى حفصه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زوار سورانى محسن

زوار سورانى محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدپرست نگين

احمدپرست نگين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خونگرم استادى زينب

خونگرم استادى زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احرارى خواه سعيده

احرارى خواه سعيده

علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برآبادى مسلم

برآبادى مسلم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت تايباد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مكارى نيلوفر

مكارى نيلوفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت تايباد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
چيزفهم استادى مهسا

چيزفهم استادى مهسا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شجاعى شعيب

شجاعى شعيب

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كرم زاده فاطمه

كرم زاده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت باخزر

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جوان بخت ساجده

جوان بخت ساجده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
درى فرد

درى فرد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خرمى

خرمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
استاد استادى

استاد استادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوان بخت

جوان بخت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آدم پوردرئى

آدم پوردرئى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمانى كهجه ئى

سليمانى كهجه ئى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
التفاتى

التفاتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميرى تونه ئى

اميرى تونه ئى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرزاده گرو

اميرزاده گرو

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباس نيا

عباس نيا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصلاح طلب

اصلاح طلب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سامانيا

سامانيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسدالهى آبقه ئى

اسدالهى آبقه ئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تخته بامى

تخته بامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نازپرور

نازپرور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مردان تيمورى

مردان تيمورى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خوردستان

خوردستان

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلاميان

غلاميان

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حنفى فرزنه ئى

حنفى فرزنه ئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درودى

درودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جامى

جامى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طغانى

طغانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقى سردابى

صادقى سردابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حقيقى پشته ئى

حقيقى پشته ئى

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عصمتى پشته ئى

عصمتى پشته ئى

امار | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نخوابى

نخوابى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عطائى فر

عطائى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدالقادرى

عبدالقادرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
احسان بقا

احسان بقا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين زاده كاريزى

حسين زاده كاريزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نخوابى

نخوابى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميرخانى

اميرخانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قائينى پساوه ئى

قائينى پساوه ئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پهناور رودى

پهناور رودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان پور

دهقان پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
خوافى

خوافى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نازپرور

نازپرور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حنيفى

حنيفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مصطفى پور

مصطفى پور

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آشورى

آشورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گلذارى مقدم پساوه ئى

گلذارى مقدم پساوه ئى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
درمحمدى كاريزى

درمحمدى كاريزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاردان همت آبادى

كاردان همت آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلجوقى

سلجوقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدالحسينى

سيدالحسينى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عبدالهى ريزه ئى

عبدالهى ريزه ئى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
طحان

طحان

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورمحمدى حسينى ئى

نورمحمدى حسينى ئى

جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاينى بهلولى

قاينى بهلولى

علوم قران وحديث | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسفيدنى

اسفيدنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدا پرست

خدا پرست

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى حسينى ئى

محمدى حسينى ئى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افشين پور

افشين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجى اسلام

حاجى اسلام

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دستگيرقادرى

دستگيرقادرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورالدينى حسينى ئى

نورالدينى حسينى ئى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسحاقى احمدآبادى

اسحاقى احمدآبادى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برآبادى

برآبادى

گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تيمورى شوراب

تيمورى شوراب

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زينلى بهلولى خيابانى

زينلى بهلولى خيابانى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمديان سنگانى

احمديان سنگانى

فيزيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حقيرى مقدم پساوه ئى

حقيرى مقدم پساوه ئى

علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رضانژاد

رضانژاد

مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده حسنى

محمدزاده حسنى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پاكدامن

پاكدامن

باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طيبين

طيبين

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بختيارى سنگانى

بختيارى سنگانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مختاريان

مختاريان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى القادرى

حسينى القادرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دلدارى

دلدارى

علوم ومهندسي باغباني | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی