تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عرب يوسف آبادى سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
احمدى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 67
زوار سورانى محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 46
احمدپرست نگين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 73
احرارى خواه سعيده ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اسماعيلى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 73
سامانيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
مردان تيمورى انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلاميان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 30
صادقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 7سال از اول راهنمايي 76
صادقى سردابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 39
حقيقى پشته ئى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 25
عصمتى پشته ئى ریاضی امار | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نخوابى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
عبدالقادرى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 82
احسان بقا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 46
نخوابى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
اميرخانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 44
نازپرور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 60
عزيزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
صادقى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 18
رحيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
مصطفى پور انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 26
آشورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
وثوقى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 33
سلجوقى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 42
عبدالهى ريزه ئى انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 31
نورمحمدى حسينى ئى انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
قاينى بهلولى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
خدا پرست تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
جهانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 64
تيمورى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 45
حاجى اسلام تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 20
دستگيرقادرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 56
خرمى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
نورالدينى حسينى ئى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 40
اسحاقى احمدآبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 34
برآبادى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 4سال از اول دبيرستان 60
تيمورى شوراب تجربی شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
زينلى بهلولى خيابانى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 35
حقيرى مقدم پساوه ئى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
پاكدامن انسانی باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17