تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تربت حيدريه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداله زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 49
غلامى اطلس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 48
ناظران محمد حسين انسانی حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدى بايزيدى سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
اشجعى رود معجنى حانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
روحانى زاده فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمديان زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 46
اميرى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 61
مصطفوى يگانه هنر طراحي پارچه | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 18
قوامى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 42
همدانى فائزه انسانی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
خطيبيان زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نجفى افشين انسانی اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
اربابى صدرالدين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
يوسفى زهرا هنر فرش | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
آبار محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 56
بيك هراتى زهرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
خداپرست جواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 9سال از چهارم دبستان 134
مهاجر مينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 49
حجتى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
تكين رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 42
حسن زاده محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 56
چوب بر زهره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 43
اسدى سيد عارف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 80
يزدان دوست محسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضائى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال از اول دبيرستان 82
على نيا مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 55
رستمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 61
مرادپور تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 64
برادران كرمانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 45
خودساز تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 29
حسينى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 41
شيبانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 75
عبيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 20
ترشيزى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 46
معصومى فهندرى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 9سال از چهارم دبستان 155
هراتى نژاد تربتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 55
جانى ديزقندى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال از دوم دبيرستان 46
كريمى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
عباسيان تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 72
بصيرت ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
كرمئى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
افشارى انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 31
موسوى على ابادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 38
پور خداداد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
قلى پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 45
ملكوتى سمنانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 147
وثوق نيا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
صائبى كنگ سفلى انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
صادقى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 39
حسين پور ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباسى مزار تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 48
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
حسين پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
حاتمى نيا انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 63
اكبرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
زيركى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
صائبى كنگ سفلى انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
ساغريان سبزوارى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 49
موذن زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 38
سيدان تجربی روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 63
شاداب انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 23
موسوى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
سجادى مقدم انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
عارف زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 7سال از اول راهنمايي 64
عباسيان قاينى انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ايل بيگى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 49
على نژاد كلاته انسانی حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
پشم چى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 59
عناصرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 8سال از پنجم دبستان 109
رضاپور كاريز بالا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 26
رحمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 37
نجفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 59
محمودى منظرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 22
دلير تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 77
محمدى قلعه نى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 46
داوديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 13
احمدى فدردى انسانی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 14
جان نثار انسانی جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
رجائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 16
جعفرى مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 23
تقى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
ضرغامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 22
رمضانى خورشبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال از دوم دبيرستان 36
حاتمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 36
بلوچ قرائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 23
ملائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 39
مهاجر تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 49
سهرابى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 53
عباس پور چهل سرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 26
علمى تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
گل محمدى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
عرفان نژاد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
زينلى ثانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
مومن دوست تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 7سال از اول راهنمايي 98
صادقى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن زاده تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
محمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
عباسى كلاته زنگنه انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
الماسيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 31
محقق ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 15
صادق زاده يزدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
يعقوبى كامه سفلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
بابائى صنوبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
كمالى بايگى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى آغوئى تجربی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 45
امير كلالى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
هريوندى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 29
محسن نيا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 12
طاهرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 10
مظلوم فدردى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
صمصامى انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 13
كارگذار تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 39
ضيائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 10
رجبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 44
عباس زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 18
رنجبرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
علمدار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
جمعه پور كاريزكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 14
بيكى تل آباد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
منظمى يعقوب زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهرامى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19
نظام تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 43
احمدى تجربی اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 23
عباسى محمد اباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
صباغ زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 57
حسينعلى زاده سهل ابادى انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال از سوم دبيرستان 21
باشرم تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
يزدان پرست تجربی مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
ناطقى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 26
يوسف پور تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى زاوه تجربی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 39