نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نيشابور

تاجيك

تاجيك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جهانگيرى يلدا

جهانگيرى يلدا

نوازندگي موسيقي جهاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سوسنى فريده

سوسنى فريده

سينما | دانشگاه هنر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بكائيان زهرا

بكائيان زهرا

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شريعت نيا محمدمعين

شريعت نيا محمدمعين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى مهديه

محمدى مهديه

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سالارعابدى محمدمهدى

سالارعابدى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سليمانى امير محمد

سليمانى امير محمد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدآبادى

محمدآبادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفرى محمد

جعفرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهرمحمدى حسين

مهرمحمدى حسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اكبرى ابوالفضل

اكبرى ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهرامى كيا مبينا

بهرامى كيا مبينا

ارتباطتصويري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
حسينى سيدمحمدحسين

حسينى سيدمحمدحسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افتخارى ندا

افتخارى ندا

نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
زابلى نژاد مهدى

زابلى نژاد مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتوحى

فتوحى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرفانى فر

عرفانى فر

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وجوهى شقايق

وجوهى شقايق

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
سيدحسينى آرين

سيدحسينى آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عسكر شاهى شايان

عسكر شاهى شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بيضائى امير

بيضائى امير

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باقرى امير رضا

باقرى امير رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آتشى مهرناز

آتشى مهرناز

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
مصطفوى نيشابورى سيدحامد

مصطفوى نيشابورى سيدحامد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مسگرى

مسگرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قادر ميهنى عليرضا

قادر ميهنى عليرضا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهارى الهه

بهارى الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيدموسوى

سيدموسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى محمدرضا

اكبرى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسعدى ساجده

اسعدى ساجده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صباحتى

صباحتى

ارتباطتصويري | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
صادقى مهديه

صادقى مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محروقى

محروقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين آبادى مهيار

حسين آبادى مهيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى محمدجواد

لطفى محمدجواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرانى كيا

مهرانى كيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاير ساجده

طاير ساجده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كول آبادى

كول آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بحرى بهشاد

بحرى بهشاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
گرمابى زهرا

گرمابى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ذبيحى عليرضا

ذبيحى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحيان محمد

صالحيان محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على آبادى سيدمحمد

على آبادى سيدمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهارى نيا مهدى

بهارى نيا مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهان پاك زهرا

جهان پاك زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت نيشابور

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرازنده مليكا

فرازنده مليكا

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قادرآبادى مريم

قادرآبادى مريم

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
فرشيديان على

فرشيديان على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرشدلو زهره

مرشدلو زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى مهدى

قاسمى مهدى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
هادى زاده سارقى بهاره

هادى زاده سارقى بهاره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعى نيشابورى عليرضا

زارعى نيشابورى عليرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شوريابى يزدان

شوريابى يزدان

مهندسي معماري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمديه رضا

احمديه رضا

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قدميارى

قدميارى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسعدى محمدرسول

اسعدى محمدرسول

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فخريان شقايق

فخريان شقايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حاتمى مينا

حاتمى مينا

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فتح آبادى

فتح آبادى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هوايى زهرا

هوايى زهرا

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عباديان معصومه

عباديان معصومه

زبان چيني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
پارسا

پارسا

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فضليانى

فضليانى

ارتباطتصويري | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مقصودى فر

مقصودى فر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بيات

بيات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارفخانى

عارفخانى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كرمانى

كرمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تكلوابدالى

تكلوابدالى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بتوئى

بتوئى

مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
انتظارى

انتظارى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ثابت ايمانى

ثابت ايمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رجايى

رجايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بيات ترك

بيات ترك

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هدايت

هدايت

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اسعدى

اسعدى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دلبرى

دلبرى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خاكشور مقدم

خاكشور مقدم

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حجتى شرق

حجتى شرق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سرچاهى

سرچاهى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صابرى نيا

صابرى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
همتى نيا

همتى نيا

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كيكاوسى

كيكاوسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجاتى زاده

نجاتى زاده

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عشقى

عشقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آشورى

آشورى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مظفريان

مظفريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانيار

جهانيار

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حائرى

حائرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درودى

درودى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى دوست

رفيعى دوست

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ادگى

ادگى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شوريابى

شوريابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
گاراژيان

گاراژيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يامى

يامى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سرچاهى

سرچاهى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عشقى

عشقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرواعظيان شرقى

ميرواعظيان شرقى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
برجى

برجى

مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سهيلى دوست

سهيلى دوست

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كيكاوسى

كيكاوسى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبريان

اكبريان

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مختارى قديم

مختارى قديم

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صدر زاده

صدر زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميثمى

ميثمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مسيح آبادى

مسيح آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مركبى

مركبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
غفورى تبار

غفورى تبار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوروز

نوروز

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اردمه

اردمه

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آينه

آينه

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زرگرانى

زرگرانى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زراعتكارايورى

زراعتكارايورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمد آبادى

احمد آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
شمسكى

شمسكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانيانى

قربانيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ادگى

ادگى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
خدادادشرق

خدادادشرق

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بازوبندى

بازوبندى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كيانى فرد

كيانى فرد

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

امار | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاه آبادى

شاه آبادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
برهمند

برهمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوپوش

نوپوش

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اماميان

اماميان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محيطى

محيطى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الهامى

الهامى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بشارتيان

بشارتيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كر د

كر د

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
دستجردى

دستجردى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افراشته توپكانلو

افراشته توپكانلو

مهندسي برق | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقيمانى

مقيمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شورورزى

شورورزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهريارپور

شهريارپور

علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بوژمهرانى

بوژمهرانى

تاريخ | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسن آبادى

حسن آبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عين آبادى

عين آبادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكرانى

شكرانى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى سليمانى

احمدى سليمانى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارگرشوركى

كارگرشوركى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدآبادى

سيدآبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
باهمت

باهمت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امان آبادى

امان آبادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لگزيان

لگزيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تهائى

تهائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منسوبى

منسوبى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي معماري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسى آبادى

موسى آبادى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سوقندى

سوقندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چمبرى

چمبرى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قدريان

قدريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشيدآبادى

رشيدآبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهمدى

بهمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فخرائى

فخرائى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
دجلانى

دجلانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چمبرى

چمبرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
سيدحسينى

سيدحسينى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملانوروزى

ملانوروزى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاتمى راد

حاتمى راد

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرشدلو

مرشدلو

جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وحدانى پور

وحدانى پور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داراشانى

داراشانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيك دوست

نيك دوست

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتح آبادى

فتح آبادى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهره

بهره

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بازوبندى

بازوبندى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدميارى

قدميارى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آينه

آينه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيك جو

نيك جو

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
چمبرى

چمبرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خسروى تاج كوه

خسروى تاج كوه

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بردبار تولايى

بردبار تولايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دروكى

دروكى

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسن آبادى

محسن آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بلبلى

بلبلى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شوريابى

شوريابى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبيبى نژاد

حبيبى نژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رولت آبادى

رولت آبادى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نزهتى

نزهتى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
درودى

درودى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شوشترى

شوشترى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملانوروزى

ملانوروزى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خانى

خانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى شرق

صادقى شرق

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هروى

هروى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شوريابى

شوريابى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قدميارى

قدميارى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بلوچ

بلوچ

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يزديان حسين ژور

يزديان حسين ژور

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سليمانيان

سليمانيان

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مژدكانلو

مژدكانلو

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيدموسوى

سيدموسوى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تربت حيدريه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پوردلان

پوردلان

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی